Hornhinnedonasjon

Skader, betennelser og sykdommer i hornhinnen kan føre til svekkelse av syn og smertefulle tilstander. Tusenvis av nordmenn har gjenvunnet synet ved transplantasjon av en hornhinne. Årlig trenger rundt 300 nordmenn hjelp, så behovet for nye hornhinner er stort. Nesten alle -uavhengig av alder og sykdom - kan bli donor.

Foto av lege med munnbind

​Norsk hornhinnebank og Senter for øyeforskning er samlokalisert på øyeavdelingen, Ullevål sykehus OUS. Arbeidet i en hornhinnebank innebærer å innhente, preparere, lagre, evaluere og utlevere donorhornhinner til transplantasjon.

Donorhornhinner innhentes i hovedsak fra avdøde ved sykehus hvor man foretar hornhinnetransplantasjoner, eller ved nærliggende sykehus. Donorhornhinnen oppbevares i varmeskap i en beholder fylt med en væske som bidrar til at cellene i hornhinnen opprettholder god kvalitet. Hornhinnen kan oppbevares inntil fire uker før den brukes til transplantasjon.

Følger internasjonale prosedyrer

Norsk hornhinnebank følger internasjonale prosedyrer for innhenting, oppbevaring og kvalitetssikring av donormateriale, noe som er nedfelt i retningslinjene til den europeiske (EEBA) og den amerikanske (EBAA) biobankorganisasjonen for øyesykdommer. Vi forholder oss også til gjeldende "Forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev" (FOR-2008-03-07-222).

Hornhinnens funksjon

Hornhinnen (cornea) er den fremre gjennomsiktige delen av øyet. Bak den kan man se pupillen og regnbuehinnen. Mellom hornhinnen og regnbuehinnen ligger et væskefylt rom (øyets fremre kammer). Bak pupillen og regnbuehinnen ligger øyets linse. Sammen med linsen gjør hornhinnen at lysstrålene brytes og treffer netthinnen. Et uklart bilde på netthinnen kan skyldes brytningsfeil i hornhinnen eller i øyets linse.

Hornhinnen består av tre lag med forskjellige type celler (epitel, stroma og endotel) i tillegg til to avgrensende membraner (Bowman's membran og Decemet's membran). Cellelagene utgjør ulike vev med forskjellige funksjoner.

illuastrasjonstegning: tverrsnitt av øyet


For å ha et godt syn må hornhinnen være klar, ha en jevn tykkelse og krumningen må være riktig. Skader, betennelser og sykdommer (som for eksempel keratokonus, Fuchs dystrofi og bulløs keratopati) i hornhinnen kan føre til svekkelse av syn og smertefulle tilstander.
En hornhinnetransplantasjon vil ofte være eneste mulige behandling.

Hornhinnetransplantasjon

Den første vellykkede hornhinnetransplantasjonen ble utført i 1905 i Tsjekkia (Moffatt et al, 2005). Den første vellykkede hornhinnetransplantasjonen i Norge ble utført av Dr. Per Riise ved St. Torfinns hospital på Hamar i 1933 (Johansen, 1978). Ved en hornhinnetransplantasjon erstattes en syk eller skadet hornhinne med en donorhornhinne. Hornhinnen har ikke blodkar og avstøtningsfaren er derfor redusert.

Øyedråper benyttes i lengre tid etter en transplantasjon for å redusere sjansen for betennelse og avstøtning. Under selve operasjonen fjernes den sentrale delen av den uklare hornhinnen og erstattes med en donorhornhinne som blir sydd fast med en meget tynn tråd. Det utføres både transplantasjon av hele hornhinnen og deler av hornhinnen, f.eks endoteltransplantasjon (DSAEK), (hyperlink til info) ved Øyeavdelingen ved OUS.

Behov

Hornhinnetransplantasjon er den hyppigst utførte formen for transplantasjon i verden. I Norge er behovet cirka 350 transplantasjoner per år. Oslo Universitetssykehus, Ullevål har den største øyeavdelingen i landet og har opparbeidet seg stor ekspertise innen hornhinnebank og transplantasjonskirurgi. Behovet for å dekke vår region er cirka 100-150 operasjoner i året, men vi får også henvist pasienter fra andre regioner.
I dag er tilgangen på hornhinner for liten i forhold til behovet, og mange pasienter må vente i lang tid med sterkt redusert syn og i noen tilfeller med kraftige smerter.

Donor

Nesten alle kan bli hornhinnedonorer og det er derfor viktig å ta stilling til om man ønsker å gi bort sine hornhinner etter døden. Pårørende vil alltid bli informert og spurt om samtykke i forkant av en eventuell hornhinnedonasjon. Det er verdt å merke seg at hornhinnedonasjon foreløpig ikke er inkludert på donorkortet fra Stiftelsen Organdonasjon. Hornhinner hentes fra avdød donor innen 72 timer etter dødens inntreden.

Personell

Norsk hornhinnebank er samlokalisert med Senter for Øyeforskning, og forskere med bred erfaring i cellebiologi, genetikk og proteinkjemi arbeider tett opp i mot Norsk hornhinnebank for å optimalisere våre prosedyrer.

Hornhinnebanken


Sist oppdatert 13.12.2016