Reservasjon mot innsyn i pasientjournal mellom sykehus i Helse Sør-Øst

Helsepersonell ved andre sykehus i Helse Sør-Øst vil fra 25. mai 2024 kunne lese pasientjournalen du har på OUS  Målet er å styrke pasientsikkerheten, unngå forsinkelser i informasjonsflyt og spare helsepersonell for tidkrevende innhenting av journaler. Dette er særlig nyttig for pasienter som behandles flere steder.

Hvis du vil reservere deg mot dette, kan du be om at pasientjournalen du har hos oss ikke skal være tilgjengelig for helsepersonell ved andre sykehus i Helse Sør-Øst. Dette gjør du på helsenorge.no. Snakk gjerne med din behandler om hva en slik reservasjon vil bety for deg.

Lovisenberg sykehus og Diakonhjemmet sykehus er ikke inkludert i delingen.

 

Sist oppdatert 27.05.2024