Reservasjon mot deltakelse i interne kvalitetsregistre

Pasientens rettigheter i kvalitetssikring

Sykehuset har i henhold til pasientjournalloven § 6 og helsepersonelloven § 26 anledning til å inkludere informasjon om deg i interne kvalitetsregistre. Du har rett til å reservere deg mot dette.

Formålet med interne kvalitetsregistre er å styre virksomheten, planlegge pasientbehandling og evaluere om pasientbehandlingen har gitt ønsket resultat. Informasjonen hentes fra din pasientjournal ved sykehuset, inkludert laboratoriesystemer og andre behandlingsrettede registre.

Dette er ikke forskning, men et rent internt formål som setter sykehuset i stand til å kvalitetssikre pasientbehandlingen.
Du kan lese mer om dette her.

Sykehuset har ikke plikt til å spørre deg om å delta i interne kvalitetsregistre, men du kan på forhånd reservere deg mot å registreres.

Dersom du ikke ønsker å inkluderes i interne kvalitetsregistre, sier du ifra til avdelingen der du mottar behandling. Din reservasjon vil bli registreres i pasientjournalen.

Pasientjournalloven § 6

Helsepersonelloven § 26


Sist oppdatert 21.11.2016