Ny organisering av behandling for kjønnsinkongruens

Det har den siste tiden vært mange henvendelser til Oslo universitetssykehus hva gjelder medisinsk behandling av barn og unge med kjønnsinkongruens. Dette blant annet på bakgrunn av en rapport som har kommet i England, The Cass Review, som påpeker at kunnskapen hva gjelder denne behandlingen er lav, og at man trenger mer forskning.

Publisert 30.04.2024
Rikshospitalet plassen foran hovedinngang

Foto: Oslo universitetssykehus, Katrine Lunke (fotograf)

I Norge kom Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenester (Ukom) med rapporten «Pasientsikkerhet for barn og unge med kjønnsinkongruens» i mars i fjor. Der anbefaler de at pubertetsutsettende behandling (pubertetsblokkere) og hormonell og kirurgisk kjønnsbekreftende behandling for barn og unge defineres som utprøvende behandling. Dette ble støttet i interregionalt fagdirektørmøte desember 2023. 
 
Oslo universitetssykehus har i 2024 fått i oppdrag av Helse Sør-Øst å utrede hvordan det kan legges til rette for at utprøvende medikamentell behandling av barn og unge med kjønnsinkongruens kan gjennomføres gjennom en klinisk behandlingsstudie. Målet med en klinisk studie er å få økt kunnskap om kjønnsinkongruens, om behandlingen er den beste og om den er sikker. Dette er vanlig hva gjelder all medisinsk behandling der effekt og sikkerhet ikke er tilstrekkelig dokumentert. Den kliniske studiens rammer for deltagelse er ikke bestemt. Det er derfor viktig nå å presisere at behandling både med pubertetsblokkere, testosteron og østrogen fortsatt er tilgjengelig gjennom den Nasjonale behandlingstjenesten for kjønnsinkongruens (NBTK). Det gjelder både for de som i dag står på behandlingen, de som er under utredning eller for de som er i en prosess hva gjelder en henvising til NBTK. 

Det er i dag etablert en ny pasientflyt for barn og unge med kjønnsinkongruens. Det er opprettet regionale sentre i hver helseregion. Fastlege kan henvise direkte til disse, eller BUP kan ta kontakt for veiledning om kjønnsinkongruens dersom de allerede har pasienter under utredning. De regionale sentrene tilbyr ikke medisinsk behandling, men de har tett kontakt med NBTK for veiledning og samarbeid. Regionale sentre tilbyr utredning, utforskende samtaler og oppfølging. Tilbudet retter seg også mot personer som definerer seg utenfor samfunnets tokjønnsmodell, som for eksempel ikke-binære, som har et hjelpebehov i forbindelse med sin kjønnsidentitet. Regionale sentre henviser til NBTK ved ønske om medisinsk behandling. Det er viktig at ungdommen har fått muligheten til å reflektere over sin identitet, der variasjon i kjønnsidentitet ikke reflekterer en midlertidig identitetssøken som er typisk for utviklingsstadiet i ungdomsårene. Basert på en grundig vurdering fra sak til sak, kan hormonbehandling vurderes før personen er fylt 18 år dersom det kan fastslås at identiteten som det andre kjønn er av permanent karakter, og forårsaker alvorlig kjønnsdysfori. 

Kontaktinformasjon til regionale sentre i hvert RHF: 
 
Regionalt senter for kjønnsinkongruens barn og unge - Akershus universitetssykehus HF (ahus.no)
 
Regionalt senter for kjønnsinkongruens - Sykehuset i Vestfold HF (siv.no)
 
Regionalt senter for kjønnsinkongruens - Helse Bergen HF (helse-bergen.no)
 
Regionalt senter for kjønnsinkongruens Midt - St. Olavs hospital HF (stolav.no)
 
Regionalt senter for kjønnsinkongruens (RSKi) - Universitetssykehuset Nord-Norge HF (unn.no)