Foreløpig illustrasjon

Nye Radiumhospitalet 2024

Radiumhospitalet videreutvikles som et spesialisert kreftsykehus med nytt klinikk- og protonbygg. Klinikkbygget skal inneholde mange av aktivitetene som finner sted på sykehuset i dag, som poliklinikk og sengeposter. Protonterapibygget skal i hovedsak romme det svært avanserte utstyret som kreves for å kunne tilby protonbehandling, et tilbud pasienter i dag må til utlandet for å få.

Det er høy aktivitet på byggeplassen ved Radiumhospitalet. Følg skilting og vær oppmerksom når du går ute. 

Helse Sør-Øst er byggherre og ansvarlig for prosjektet.

Et diagram over et system
Kart over byggetomt

Byggeplasskamera

Se webkamera fra byggeplassen her

 

Med Nye Radiumhospitalet vil vi samle forløpene rundt brystkreft, prostatakreft og gynekologisk kreft samt styrke eksisterende pasientforløp for kreftbehandling. Vi knytter forskning og pasientbehandling enda tettere sammen.

Oppstart av protonbehandling som en flerregional behandlingstjeneste integreres med forskning og i samarbeid med internasjonale miljøer.

Dagens klinikkbygg skal foreløpig ikke rives, men stenges av i de fleste etasjene. De nye byggene skal passe inn i en helhetlig struktur, og vi legger vekt på å skape oversiktlig atkomst for pasienter, ansatte og transport. 

Det nye Radiumhospitalet tas i bruk høsten 2024.


Kapasiteter

  • 155 senger
  • 61 poliklinikkrom
  • 50 dagplasser
  • 20 overvåkningsrom
  • 10 operasjonsstuer

Mottaksprosjektet

Det er etablert et mottaksprosjekt for hvordan de nye byggene skal tas i bruk. Vi ser på hvordan nye bygg, nye IKT-systemer og nytt utstyr påvirker arbeidsprosesser som gir mulighet for bedre organisering, strukturer og pasientflyt for å optimalisere drift og pasienttilbud i nye bygg. Dette arbeidet ledes av programleder Inger Heiberg, i tett samarbeid med klinikkleder Sigbjørn Smeland med flere. 
 
Oslo universitetssykehus (OUS) har ansvaret for virksomhet og innhold, organisasjons- og konseptutvikling med tilpasninger i strukturer hvor disse endres, eierskap i linjen, opplæring av ansatte, beredskapsplaner, prosedyrer knyttet til nye arbeidsformer og flytteplaner. 

I 2010 ble arbeidet med innføring av protonbehandling startet som et nasjonalt prosjekt. 


Idéfase

I august 2015 fikk OUS overrakt et skisseprosjekt med tegninger og beskrivelser av et potensielt nybygg på sykehusområdet på Montebello. Bygget var tenkt å gi pasienter og ansatte bedre forhold tilpasset moderne kreftbehandling og erstatte deler av dagens bygningsmasse. Arbeidet med nytt klinikkbygg startet opp med idéfaserapport i regi av OUS. 

Målbilde

I 2016 ble det fremtidige målbildet for OUS vedtatt i HSØ sitt styremøte og senere i foretaksmøte av helseministeren. Målbildet innebærer et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Rikshospitalet, et lokalsykehus på Aker og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. I tillegg skal det etableres en regional sikkerhetsavdeling til erstatning for nåværende virksomhet på Dikemark. Etablering av nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet er et ledd i realisering av målbildet for OUS.

Det ble utviklet en konseptrapport for protonbehandling, som del av det nasjonale prosjektet, og sluttrapport fra konseptfasen forelå i 2016.

Konseptfase - Etablering av protonbehandling - Sluttrapport 16.06.16

I løpet av høsten 2016 ble arbeidet med nytt klinikkbygg videreført til konseptfase og skisseprosjekt i regi av HSØ. Arbeidet med konseptrapport for nytt klinikkbygg foregikk i perioden februar - april 2017 og ble godkjent av styret i HSØ i juni samme år.


Konseptfase

Konseptrapport Nytt klinikkbygg Radiumhospitalet 07.06.17

Skisseprosjektrapport for klinikkbygg er del II i konseptfasen. Prosjektet startet i juni 2017 og rapporten ble levert i november.

Skisseprosjektrapport Nytt klinikkbygg Radiumhospitalet 15.11.17

Det ble bevilget midler over statsbudsjettet til etablering av protonsenter på Radiumhospitalet og lån for klinikkbygget ble tildelt. I februar godkjente styret i HSØ skisseprosjektet for nytt klinikkbygg. Styret godkjente at det skal etableres et protonterapibygg på Radiumhospitalet og besluttet samtidig at nytt klinikk- og protonterapibygg på Radiumhospitalet skal gjennomføres som ett felles prosjekt. I desember ble skisseprosjekt for etablering av protonterapibygg på Radiumhospitalet også godkjent. 

Skisseprosjektrapport Protonsenter ved Radiumhospitalet 14.09.18


Forprosjekt

Forprosjekt for nytt klinikk- og protonbygg ble gjennomført fra mars til oktober 2019. I denne perioden ble det også gjennomført et revidert skisseprosjekt for protonsenteret. Dette ble behandlet og godkjent av styret i HSØ i juni. I forprosjektet foregikk det videreutvikling av løsninger i klinikkbygget og protonbygget. Det ble foretatt en grundig analyse av de to skisseprosjektene med fokus på flyt og forbindelser til eksisterende bygninger slik at man sikrer en helhetlig sykehusanlegg.​

Forprosjektrapport Nytt klinikk- og protonterapibygg Radiumhospitalet 11.10.19


Gjennomføringsfase

​Byggeperioden startet med forberedende arbeider og flytting av infrastruktur i bakken i desember 2018. Rive- og byggearbeider startet for fullt våren 2019, mens 2020 ble det store graveåret. Våren 2021 var vi ferdige med gravingen og kunne begynne på støpingen av bunnen av sykehuset. Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) la ned grunnsteinen for det nye klinikk- og protonbygget på Radiumhospitalet 24. august 2021. 

I 2022 ble bygget støpt ferdig og i 2023 har det også vært innvendige arbeider. De nye byggene tas i bruk i 2024. ​

 

 

Om protonbehandling

Protonbehandling er en ny type strålebehandling for kreft. Den er mer skånsom og presis enn tradisjonell stråleterapi ved at den i større grad enn konvensjonell strålebehandling skåner friskt vev uten å redusere stråledosen til svulsten. Protonterapi skal etableres som en flerregional behandlingstjeneste som sikrer kreftpasienter lik tilgang til behandling uavhengig av hvor de bor i landet.
Les mer om protonbehandling her.
Logoen til Nye OUS
    Sist oppdatert 07.09.2023