Detaljene for Nye Aker og Nye Rikshospitalet skal på plass

Nå planlegges medvirkning for J- bygget på Nye Rikshospitalet og somatikkbygget på Nye Aker. I 2023 skal OUS virke sammen med Helse Sør-Øst sin prosjektorganisasjon slik at de får de detaljene de trenger for å tegne ferdig sykehuset.  Medvirkning for M- og N-bygget på Nye Rikshospitalet og medvirkning for psykisk helse og avhengighet på Nye Aker starter i løpet av 2024.

Publisert 28.03.2023
Sist oppdatert 14.06.2023
Fargekoder som viser hva som er mulig å endre på.
Medvirkningsgruppene vil få tydelig illustrert hva som er mulig å endre på og hva som er fast. Illustert her med ulike fargekoder.
I mars og april setter vi sammen 19 grupper som skal gi tilbakemeldinger til Helse Sør-Øst sin prosjektorganisasjon, HSØ PO.  Hver gruppe skal sikre at rom, virksomheter, funksjon og utstyr detaljeres slik at det kan danne grunnlag for anskaffelser og selve byggingen. 

Innen utgangen av mars skal hver klinikk ha meldt inn aktuelle kandidater. OUS sin prosjektorganisasjon, Nye OUS, skal i løpet av april sette sammen gruppene basert på deltakernes erfaring og kompetanse og innspill fra klinikkontaktene. 

Det blir én gruppe per funksjon, som døgnområde, akuttfunksjoner, dialyse osv. Det må være flere grupper for Nye Aker  enn for Nye Rikshospitalet. Grunnen til dette er at somatikkbygget på Nye Aker inneholder flere funksjoner som krever medvirkning, enn bygg J på Nye Rikshospitalet.


Møteserier 

Gruppene skal møtes i tre møteserier i løpet av 2023. Hver møteserie går over syv uker for å få tid til forberedelser, etterarbeid og dialog med HSØ PO.  

Begreper om faser og prosjekter

Forprosjektfasen var ferdig desember 2022. Nå starter gjennomføringsfasen. I denne fasen pågår detaljprosjekt som inkluderer funksjonsprosjekt. I funksjonsprosjekt skal vi videreutvikle forprosjektet.  

Dette skal gruppene gjøre 

Gruppene skal  
•         kvalitetssikre og komplettere romfunksjonsprogram og utstyr i rom, hovedsakelig standardrom med avvik og unike rom 
•         kvalitetssikre flyt av pasienter, ansatte og varer 
•         verifisere plassering av rom innenfor funksjonen 

Standarder kan justeres 

Form follows function. Det er mulig å justere på standardrom slik at de tilpasses en spesifikk funksjon.  

Detaljer kan ha stor betydning for utforming av rommet 

Arkitektene må vite om det er utstyr som kan påvirke utformingen av rommet, såkalt bygg-og installasjonspåvirkende utstyr. Dette må medvirkningsgruppen være nøye med. Hvis det står «MR» i forprosjektrapporten, så skal vi nå spesifisere for eksempel «MR  1,5 eller 3 Tesla», eller hvis det står «sykehusseng» i forprosjektrapporten, skal vi nå for eksempel definere «sykehusseng, barn».  

Vi skal sørge for god logistikk og flyt 

Medvirkningsgruppene skal kvalitetssikre flyten. Vi skal sørge for at funksjonsrom er hensiktsmessig koblet til overordnet logistikk. Vi skal særlig jobbe med logistikk og flyt for følgende 
•         pasienter, pårørende, ansatte og studenter 
•         vareflyt, som forbruksvarer, legemidler, tøy/tekstiler og prosedyrevogner 
Når vi jobber med dette, kan det være nødvendig å flytte på enkelte funksjonsrom for å få en bedre flyt.  

Vi skal jobbe videre med forprosjektet 

Noen medvirkningsgrupper har oppfølgingssaker fra forprosjektet, som bearbeides videre i funksjonsprosjektet. 

Hva er målet med medvirkningen nå? 

I løpet av medvirkningen må følgende på plass 
•         endelig rominnplassering av funksjonsrom innenfor virksomhetsområdet 
•         endelig beskrivelse av funksjons- og bygningsmessige krav for alle rom 
•         gi komplett bestykning av utstyr i det enkelte rom 

Slik forbereder du deg 

Skal du delta i medvirkningsgrupper eller bidra på annen måte? Da bør du sette deg inn i følgende: 
​​
Og gjør deg kjent med medvirkningssyklus som illustrert under. 
Medvirkningssyklus illustrert uke for uke