Byggestart for Nye Aker

Med offisiell markering av byggestart for Nye Aker er videreutviklingen av Oslo universitetssykehus godt i gang. Nye Aker blir et stort akuttsykehus med lokalsykehusfunksjoner for østlige bydeler i Oslo.

Publisert 11.03.2024
Sist oppdatert 12.03.2024
Første spadetak 13
– Dette er et lite spadetak med stor betydning, sa helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol som også fremhevet at Nye Aker vil legge godt til rette for økt samhandling.

Nye Aker etableres sør for dagens hovedanlegg, og på anleggsplassen er det allerede stor aktivitet. Rivearbeidene knyttet til de gamle institusjonsbyggene og boligblokkene på tomta er snart sluttført. Senere i mars er grunnarbeidene i gang for fullt med boring, graving og sprenging.

Nærmere 150 stykker var invitert til å markere byggestart. De som fikk æren av å ta første spadetak var helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (AP), ordfører Anne Lindboe (H), leder av brukerutvalget i OUS, Erna Hogrenning, klinikkleder for psykisk helse og avhengighet Petter Andreas Ringen, seksjonsleder i Oslo universitetssykehus, Trine Tverberg og prosjektleder i Helse Sør-Øst, Elling Johnsrud. 

- Dette er en jubeldag for pasientene, for oss ansatte og for byen vår. Gamle bygg har begrensninger som hindrer oss i å jobbe effektivt og hensiktsmessig, og for å finne gode løsninger har flere hundre ansatte, på vegne av fagmiljøene, deltatt i medvirkningsgrupper helt siden konseptfasen. Vi har ikke fått alt vi ønsket oss, men vi har fått til veldig mange gode løsninger innenfor de rammene vi har fått, sa seksjonsleder Trine Tverberg, som har jobbet på Aker siden 1997. 

Administrerende direktør i Oslo universitetssykehus, Bjørn Atle Lein Bjørnbeth fremhevet at Nye Aker blir et komplett anlegg, også for forskning og undervisning, og at han gleder seg til å få bydelene i Groruddalen tilbake til Oslo universitetssykehus fra Ahus hvor de har hørt til siden 2008. 

Erna Hogrenning, leder av brukerutvalget i Oslo universitetssykehus, fremhevet i sin tale at godt tilrettelagte lokaler med pasienten i fokus er førende for bygging av nye sykehus, og at pasienter, brukere og pårørende har ventet lenge på nye og moderne sykehusbygg her i hovedstaden. 

Om Nye Aker

Nye Aker sykehus blir et av landets største akuttsykehus og blir lokalsykehus for flere østlige bydeler i Oslo. Sykehuset får også lokal-, område- og regionsfunksjoner for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) når Oslo universitetssykehus samler det meste av den sykehusbaserte behandlingen innen psykisk helse og avhengighet på ett sted. På Aker skal det bygges over 300 senger til psykisk helse og avhengighet, hvorav 44 er døgnplasser til barn og ungdom. 

Somatikkbygget

Somatisk pasientbehandling samles i hovedsak i det som kalles Somatikkbygget, det høye bygget med seks avsnitt. Behandlingsfunksjoner som poliklinikk, bildediagnostikk, operasjon, fødeavdeling, akuttmottak, postoperativ- og intensivavdeling samles i somatikkbyggets base på fem etasjer. Nyfødtintensiv og døgnområdene blir liggende i sengetårnene som strekker seg ytterligere elleve etasjer oppover til helikopterlandingsplassen på taket.
 
Somatikkbygget etableres i nærheten av Legevakten i Oslo, som flyttet inn på området i november 2023. Det er lagt opp til kulverter under bakken som sikrer innendørs transportforbindelse mellom legevakten og Nye Aker for pasienter og ansatte. 

Det store akuttmottaket får egne innganger for ambulanser og gående samt et dedikert mottak for fødende.

Hovedinngangen kommer på sør-østsiden av bygget. Adkomst til bygget skjer gjennom det som kalles Sinsenaksen og Akerløperen. De nye aksene skal sikre enkel adkomst og trafikkflyt både for pasienter, ansatte og besøkende. 


 

Kapasiteter
•    459 senger
•    135 poliklinikkrom
•    24 observasjonsplasser
•    24 intensivplasser
•    22 operasjonsstuer
•    18 nyfødtintensivplasser
•    11 fødestuer

Psykisk helse og avhengighet

På Aker skal det bygges over 300 senger til psykisk helse og avhengighet, hvorav 44 er døgnplasser til barn og ungdom. – Her samler vi flere funksjoner på ett område, med funksjonelle bygg tilpasset moderne behandling og i nærheten av somatikken, sier Petter Andreas Ringen, klinikkleder i klinikk for psykisk helse og avhengighet. Klinikken flytter i 2031 inn på Aker i bygg på mellom en og fire etasjer, med moderne, lyse og luftige lokaler. 

Psykisk helse og avhengighet skal holde til i flere bygg på tomten, både i nybygg og eksisterende bygningsmasse. Det største anlegget, PHA Sør, ligger på sørenden av tomten mot Sinsen og skal romme døgnbehandling og poliklinikk for voksne, i tillegg til arealer for forskning og utdanning. Her blir det lagt til rette for gode inne- og uteområder, med atrier, bakhager og beplantning. Ingen av byggene til psykisk helse og avhengighet er mer enn fire etasjer.

Det er vektlagt at byggene på sørenden av tomten skal passe inn i tomtens terreng. Det settes opp støydempende gjerder mot Dag Hammarskjølds vei allerede i 2024. 

Psykisk helse og avhengighet for barn og unge samles i to komplekser lenger nord på tomten. Dette området omtales som PHA Midt. Barneseksjonen flytter inn i gamle Refstad asyl, som skal gjennom omfattende rehabilitering i forkant. Byggenes arkitektur legger til rette for en stor skjermet hage i midten av behandlingsbyggene, som egner seg godt til barn. Her skal det også bygges en ny gymsal som plasseres slik at alle sider av hagen skjermes.

Ungdomsseksjonen ligger i et nybygg rett ovenfor barneseksjonen, med skoletilbud og uteområder tett på. I tillegg skal psykisk helse og avhengighet ha virksomhet nord på tomten, PHA Nord. Her bygges det nye lokaler tett på det vi kjenner som dagens Aker sykehus. 


 

Kapasiteter
•    303 senger (259 døgnplasser til voksne, 44 døgnplasser til barn og ungdom)
•    106 poliklinikkrom

Forsterket behandling innen psykisk helsevern flytter inn i nytt bygg på Ila i 2026, når Oslo universitetssykehus samler flere enheter og fagmiljøer innen sikkerhetspsykiatri. Enhetene som flytter hit kommer i hovedsak fra Dikemark i Asker.

Et historisk sus

I arbeidet med Nye Aker har det vært viktig å integrere de nye sykehusbyggene med eksisterende bygninger, grøntområdene og alléene av kulturell og arkitekturhistorisk verdi. Eksempler på dette er at de gamle epidemipaviljongene skal benyttes som grupperom og lesesaler for studenter, det tidligere søsterhjemmet i bygg 60 blir kontorer for ansatte, og trehusbebyggelsen i Sinsenveien 76 skal tilpasses lokaler for psykisk helsevern. Slik bygges bro mellom den gamle og nye historien om Aker sykehus.

Aker sykehus har en lang og sammensatt historie som startet i 1794, da sykehusets første sykestue ble åpnet på Galgeberg i Gamle Oslo. Etableringen på Aker i 1895 medførte flere nye bygninger, egne epidemipaviljonger og parkanlegg.

Under fremmed kommando

Flere nybygg og ombygginger på 1930-tallet ble avløst av krigsårene, med beskjed fra tyske militære myndigheter om at Aker sykehus måtte evakueres fordi okkupasjonsmakten skulle benytte lokalene til krigslasarett for egne soldater.
Dette resulterte i at virksomheten ble flyttet til ulike samfunnsbygninger utenfor sykehusområdet. Tyskerne reiste en rekke nye bygg på sykehusområdet.

Akers særegne krigshistorie har Prosjekt Nye Aker samlet i en bok; Da Aker sykehus var under fremmed kommando - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)

Sykehuset ble modernisert i etterkrigstiden, med den særegne Rondellen i 1958 og den nye medisinske blokken i ni etasjer i 1962. Utover 60- og 70-tallet ble det oppført flere nye bygg. 


Del av Oslo universitetssykehus

I forbindelse med helseforetaksreformen i 2002 ble Aker et statlig helseforetak under Helse Øst RHF, og endret navn til Aker universitetssykehus. Sykehuset ble i 2009 en del av Oslo universitetssykehus.

Etter styrevedtak i 2010 om å videreutvikle lokalsykehusfunksjonen på Ullevål, ble deler av virksomheten de påfølgende årene flyttet fra Aker, men store fagområder har gjennom 2010-tallet fortsatt hatt stor aktivitet på Aker. I 2016 kom så vedtaket om å utvikle et nytt lokalsykehus på Aker som en del av de totale framtidsplanene for Oslo universitetssykehus.

I dag er driften på Aker fordelt mellom Oslo universitetssykehus, Oslo kommune og Sunnaas sykehus, i det som kalles Aker helsearena. Mer enn 1200 ansatte jobber med pasientbehandling, rehabilitering og annen klinisk aktivitet, kompetanseutvikling og samhandlingsmodeller. 

Det er også kommunal akutt døgnenhet, og legevakten i Oslo flyttet til Aker i november 2023.  

 

Tidslinje
Tidslinje 2

 

Videreutvikling av Oslo universitetssykehus

Betegnelsen Nye Oslo universitetssykehus rommer fem pågående prosjekter og ett ferdigstilt prosjekt. Den nye legevakten i Oslo åpnet i november 2023, hvor sykehuset drifter skadelegevakt, psykiatrisk legevakt og sykehusfunksjoner som ortopedisk avdeling og radiologi i bygget. 

Radiumhospitalet videreutvikles som et spesialisert kreftsykehus med nytt klinikk- og protonbygg som åpner høsten 2024. Miljøene for sikkerhetspsykiatri samles på Ila i 2026, og samling av viktige laboratorie- og forskningsmiljøer i Livsvitenskapsbygget i 2027 blir en viktig milepæl i samarbeidet mellom UiO og OUS. 

Nye Aker og Nye Rikshospitalet (2031) er to parallelle prosjekter med mange avhengigheter. Nye Rikshospitalet samler region- og landsfunksjoner med noe lokalsykehusfunksjoner, mens Nye Aker blir et stort lokalsykehus med akuttfunksjoner for store deler av Oslos befolkning.