Dokumenter

Kontakt oss på nyeous@ous-hf.no.

Plandokumenter og styresaker for Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Forprosjekt Radiumhospitalet og proton

Forprosjekt Storbylegevakten

Forberedende rapporter til forprosjektene Nye Aker og Nye Rikshospitalet:

I forkant av forprosjektene for Nye Aker og Nye Rikshospitalet er det gjennom våren og høsten 2020 gjort forberedende arbeid innen en rekke fagområder. Løsningene for funksjonene som er beskrevet i rapportene vil bearbeides og konkretiseres videre gjennom forprosjektene. Les rapportene her:

Fra 2016 er det Helse Sør-Øst RHF som «eier» prosessen. Det er HSØ som er ansvarlig for planlegging av prosjektet, og etter hvert bygging, ferdigstillelse og idriftsettelse. 

OUS sin rolle er å sikre at konseptene som utarbeides gir rom for en god og funksjonell drift.

I konseptfasen skal det utredes og framskaffes et faglig godt grunnlag som gir tilstrekkelig sikkerhet for valg av det alternativet som best oppfyller målene innenfor de rammer som er definert i styringsdokumentet.

Det er utarbeidet delrapporter innen en rekke delområder. Ta kontakt for å få tilgang til en eller flere av disse.

Konseptfase Radiumhospitalet (Lenke til Helse Sør-Øst)

Konseptfase Aker og Rikshospitalet (Lenke til Helse Sør-Øst)

Konseptfase Regional sikkerhetsavdeling (Lenke til Helse Sør-Øst)

Idéfasen er det første planleggingstrinnet i et sykehusprosjekt.

Idéfase rapport 1.0 (2014)

Idefase rapport 2.0 (2015)

OPAK-Metier kvalitetsikring av idéfasen 20161102.pdf (2016)

Konkretisering etter høring (2016)

Idefaserapport Radiumhospitalet 20151217 

Idefaserapport Regional sikkerhetsavdeling 20151217

Vedtaket i Helse Sør-Øst -Styresak 53/2016 16.06.2016 

sten 2008 vedtok styret i Helse Sør-Øst RHF å dele inn regionen i sykehusområder med helseforetak som skal gi et helhetlig tilbud til befolkningen. (Helse Sør-Østs styresak 108-2008). Oslo universitetssykehus ble etablert 1. januar 2009 da helseforetakene Ullevål, Aker og Rikshospitalet/Radiumhospitalet ble slått sammen. Målet var å forsterke lokalsykehusrollen, samle regionsfunksjoner, tilpasse ressurser til redusert opptaksområde og etablere gode pasientforløp. 

I 2014 hadde OUS jobbet med idéfasen inkludert tre mulige løsninger: samling av alt på Gaustad eller på Ullevål, eller en delt løsning med både Ullevål og Gaustad. 

I mars 2012 ble arealutviklingsplanen for OUS styrebehandlet. Desember samme år vedtok styret i OUS at OUS skulle starte å planlegge Framtidens OUS, altså starte idéfasen for å beskrive både hvor sykehusene skulle være og hvordan de skulle organiseres.  OUS leverte den første rapporten i juni 2014. Denne ble sendt på offentlig høring og ble kvalitetssikret av eksternt selskap (Opak/Metier) høsten 2014. 

Inkludert i idéfasen ligger en vurdering av 0-alternativet- som viser konsekvensene av å bruke den eksisterende bygningsmassen dersom nye bygg ikke blir realisert. Det påpekes: «Betydelig andel av bygningsmassen ved OUS er i så dårlig teknisk tilstand at det er reell fare for havari, noe som vil medføre driftsstans eller stenging av hele eller deler av bygningen.»

Idéfaseutredningen frem mot sommeren 2014 studerte ulike virksomhetsmodeller og tilhørende muligheter for lokalisering; full samling på Gaustad, full samling på Ullevål og en delt løsning mellom Ullevål og Gaustad. Kombinasjonen av ulike virksomhetsmodeller og lokalisering ga mange ulike muligheter, som skissen fra den første idefaserapporten her viser.Profilen endret seg betydelig da det var mange eksterne som ønsket et eget lokalsykehus.

I løpet av 2015 kommer utredning av «kreft» og «lokalsykehus» i tillegg til idefasens hovedutredning.

OUS «eier» prosessen fra 2013 til 2016. HSØ mottar idéfaserapporten januar 2016. Over 300 medarbeidere var involvert i denne prosessen. 

Etter sommeren 2014 blir rapporten fra idéfasen revidert og lagt frem for sykehusstyret i april 2015. Styret vurderer alle innspill etter høring, fra ekstern kvalitetssikrer og fra egne fagmiljø og eksterne samarbeidspartnere. Som et resultat av styrebehandlingen bes det om en egen delutredning for kreftvirksomheten og mulighetene for å opprette et nytt lokalsykehus i Oslo.

De to delutredningen om kreft og lokalsykehus ble, sammen med den overordnede utredningen, behandlet av sykehusstyret ved juletider i 2015. I januar 2016 sender OUS den endelige idefaserapporten til styret i Helse Sør-Øst. Idefasen ble behandlet på Helse Sør-Østs styremøte den 16. juni 2016. Helse Sør-Øst vedtok at Oslo universitetssykehus skal utvikles som tre sykehus med klare samfunnsoppdrag; et lokalsykehus på Aker, et komplett regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Gaustad og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet.

Desember 2015 er en oppdatert versjon av idéfasen «konkretisering etter høring». Denne styrebehandles i OUS januar 2016 sammen med idéfase for Radiumhospitalet og idéfase for Regional sikkerhetsavdeling.

Foretaksmøtet vedtar 24. juni 2016 at det framtidige OUS skal bestå av et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et lokalsykehus på Aker og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. Foretaksmøtet ber om at Aker sykehus utvikles som lokalsykehus som på sikt kan overta ansvaret for de tre Oslobydelene som tilhører Ahus.

I Helse Sør-Øst sitt styremøte 16.  juni 2016 blir det vedtatt at prosjektet skal avgrenses før prosjektet kan gå videre til konseptfasen: Prosjektet jobbet gjennom 2017 med avgrensning og dimensjonering for utbygging i første etappe med fokus på virksomhetsinnhold, arealbehov for universitetsfunksjoner. Prosjektet jobbet også med mulighetsstudier og tomteavklaringer i tillegg til overordnede framdrift og estimat for investeringsprofil. Dette arbeidet lå til grunn for oppstart av Konseptfasen.

Følgende virksomhetsmodell lå da til grunn for vurderingen:

  • Regionale sykehusfunksjoner og lokalsykehusfunksjoner for 3 bydeler lokaliseres på Gaustad.
  • På Aker planlegges det med lokalsykehusfunksjoner for 3 bydeler i Oslo og bydel Alna som overføres fra Akershus universitetssykehus.
  • For psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling planlegges det med lokalisering på Aker og med basis i 6 bydeler i Oslo og bydel Alna fra Akershus universitetssykehus.

Sist oppdatert 25.04.2023