Sammen ikke alene — Sosial og faglig tilhørighet for studenter og praksisveiledere

Et samarbeidsprosjekt mellom ergoterapeututdanningen ved OsloMet og OUS

Å være praksisveileder for ergoterapistudenter er lærerikt, men kan også være utfordrende, både faglig og personlig. Som universitetssykehus går pasientbehandling og utdanning av morgendagens helsepersonell hånd i hånd. Mange praksisveiledere kan oppleve denne dobbeltrollen krevende da den kliniske rollen ofte kommer i første rekke. Det kan derfor oppleves utfordrende å få tilstrekkelig tid til å tilrettelegge for læringsaktiviteter og veiledning av studenten forteller Lene Fogtmann Jespersen. Hun er ergoterapispesialist i somatisk helse, veileder, studentkoordinator, fagutviklingsergoterapeut og en av prosjektlederen i dette samarbeidsprosjektet.

Gruppeveiledning for ergoterapistudenter i Praksis - GREP-modellen

I perioden 2012–2015 ble det gjennomført et samarbeidsprosjekt mellom ergoterapeututdanningen ved OsloMet og OUS for å kartlegge dagens praksisstudier, samt skissere framtidige løsninger som kunne bidra til å sikre og videreutvikle kvalitet i praksisstudiene utdyper Lene.

Utgangspunktet var et behov for tettere samarbeid mellom utdanning og praksis, økt integrering av teori og praksis, samt skape en arena for felles refleksjon som muliggjør et gruppefellesskap både for studenter og praksisveiledere.

Samarbeidsprosjektet besto av en kartleggingsfase med gjennomgang av bakgrunnsmateriale og en spørreundersøkelse. Dette resulterte i utviklingen av en modell for Gruppeveiledning for ergoterapistudenter i praksis – GREP-modellen.  Videre ble det gjennomført en utprøving av GREP-modellen på utvalgte praksissteder og det ble utviklet en manual. GREP-gruppeveiledningene utgjør en læringsaktivitet i praksis.

Lene forklarer entusiastisk at det er 5 gruppesamlinger for studentene og ca. 2 for praksisveilederne i hver praksisperiode. Første året ledes gruppene av kontaktlærer, i andre året av kontaktlærer sammen med en ergoterapeut fra praksis, og i 3. året ledes gruppene på omgang av studenten. Gruppene består av 6-8 studenter. Temaene i gruppene tar utgangspunkt i utvalgte læringsutbytter for den aktuelle praksisperioden.

Bilde av gruppeveiledning av  studenter

Gruppeveiledning av studenter​

Coaching Av Praksisveiledere - CAP-modellen

GREP-modellen har i hovedsak fokus på studentene, men har som nevnt to samlinger for praksisveiledere. Disse to samlingene bidrar til refleksjon og bevisstgjøring av rollen som praksisveileder. Gjennom GREP har behovet for mer fokus tilknyttet utøvelsen av praksisveilederrollen blitt synliggjort.

Ergoterapeutene er en liten faggruppe i sykehuset og mange har få kollegaer fra eget fagmiljø. Vi opplevde derfor et ekstra behov for systematisk støtte, motivasjon, faglig og personlig utvikling av praksisveilederne. Dette har resultert i modellen «Coaching av praksisveiledere -CAP-modellen»!

CAP-modellen har til hensikt å tilrettelegge for et kompetanseløp knyttet til utøvelsen av veilederrollen for den enkelte praksisveileder. Målet er å bidra til utviklingen av en kultur hvor praksisveilederrollen løftes frem og verdsettes.

​​
Ergoterapi i veilederforum med Anders Torp, OUS

Ergoterapi i veilederforum med Anders Torp, OUS

​CAP og GREP er nå en integrert del av praksisemnene for bachelorstudentene i ergoterapi ved OUS. Modellene systematiserer læringsprosessen for ergoterapistudenter og praksisveiledere, og bidrar til økt kvalitet i utdanningsvirksomhet tilknyttet klinisk praksis.

Personen som holder fallskjermen illustrerer her både praksisveileder og student.

CAP- og GREP-modellene. Personen som holder fallskjermen illustrerer her både praksisveileder og student. Når du «hopper ut» i en praksisperiode skal du ikke føle deg alene, som det står på t-skjorten.​

© Torp, Fogtmann Jespersen,
Celo, Oslo universitetssykehus HF 2020Nytteverdien av GREP og CAP

GREP og CAP evalueres jevnlig og tilbakemeldingene tyder på at de bidrar til å kvalitetssikre studentenes praksisstudier, og at det er viktig å ivareta både studentene og praksisveilederne.

Tilbakemeldinger fra studenter og praksisveiledere indikerer at det å dele erfaringer og reflektere sammen med andre som er i samme situasjon er viktig. Det at tema er knyttet direkte opp mot utvalgte læringsutbytter bidrar til å integrere teori og praksis, samt bidrar til operasjonalisering av læringsutbyttene. GREP gruppene har også en positiv effekt i forhold til at de lager en struktur i praksis, både for studentene og praksisveilederne. ​​

Suksess faktorer GREP og CAP:

  • Etablerer en arena som muliggjør et praksisfellesskap og refleksjon både for studenter og praksisveiledere

  • Temaene er knytte direkte opp til utvalgte læringsutbytter

  • Fokus på å etablere et trygt miljø som bidrar til faglig og sosial tilhørighet

  • Muliggjør et tettere samarbeid mellom utdanning og praksis 

  • Muliggjør kompetanseutvikling og en bevisstgjøring av utøvelsen knyttet til veiledning i praksis​​

Individuell coaching med Cecilia Celo, OUS

Individuell coaching med Cecilia Celo, OUS

Hva videre:

Innføring av ny programplan høst 2020 har ført til endringer i gjennomføringen av GREP og CAP. Det medfører behov for en revisjon av CAP manualen, samt utvikling av en brukermanual for GREP i tråd med gjennomføring etter ny programplan.

Ønsker du lese mer om CAP- og GREP-modellene finnes det manualer og artikler her:

CAP-manualen

  • Retningslinje, Ergoterapiutdanning: Coaching av praksisveiledere

GREP-manualen

Artikler om CAP- og GREP-modellene

 

Ikke nøl med å kontakte oss.

Sist oppdatert 28.06.2023