12 nyutdannede sykepleiere til Avdeling for postoperativ- og intensivsykepleie

Intensivvirksomheten i Akuttklinikken - Avdeling for postoperativ- og intensivsykepleie vil de neste årene ha utfordringer med å utdanne og rekruttere nok intensivsykepleiere forteller seksjonsleder Camilla Finsand ved Generell intensiv 1 på Rikshospitalet – noe som skyldes for lav utdanningshastighet både i bachelor- og videreutdanningene. Samtidig forventes en økt intensivkapasitet både i OUS og nasjonalt.

Bakgrunn​

Vi har i samarbeid med Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) igangsatt et prosjekt med den hensikt å gi 12 nyutdannede sykepleiere ansettelse i avdelingen og en målrettet klinisk forpraksis over ett år. Stillingene er tidsavgrensede vikariater av eksisterende stillingsmidler knyttet til Avdeling for postoperativ- og intensivsykepleie sine 10 seksjoner. Camilla forklarer entusiastisk at hensikt her er å klargjøre kandidatene for en masterutdanning innen intensivsykepleie på deltid over 3 år.

44 kvalifiserte søkere

Det var 44 kvalifiserte søkere fra hele landet, der 24 kandidater ble invitert til førstegangs intervju og 16 til andregangsintervju, som igjen resulterte i ansettelse av 12 sykepleiere i rekrutteringsstillinger. Camilla forsikrer at alle kandidatene tilfredsstiller C- kravet eller bedre fra bachelor, slik at de er akademisk kvalifiserte for opptak til masterutdanningen etter ett års klinisk erfaring i stedet for tidligere krav om 2 år. Med ny nasjonal retningslinje for utdanning av intensivsykepleiere er det tidligere kravet til utdanningsinstitusjonene om to års relevant forpraksis fjernet fra høsten 2023 forklarer Camilla.  

Bilde av de 12 nyutdannede sykepleiere som har startet i «rekrutteringsstillinger»

Bilde av de 12 nyutdannede sykepleiere som har startet i «rekrutteringsstillinger»

Det er i forbindelse med prosjektet bevilget samarbeidsmidler der både veiledere og sykepleierne i rekrutteringsstillingene vil følges opp. Vi har mobilisert 19 kliniske veiledere, og avdeling for postoperativ- og intensivsykepleie og LDH samarbeider om metaveiledning i prosjektperioden fra september 2022 til august 2023.

Eget rekrutteringsprogram

Sykepleierne i rekrutteringsstillingene vil i starten følge et eget rekrutteringsprogram som er utformet av traineekoordinatorene i avdelingen. Deretter vil de være i klinisk praksis med tett oppfølging av veiledere. De vil fra februar 2023 gå inn i dagens traineeprogram for deretter å starte i utdanningsstilling fra høsten 2023.

Tiltaket tilfører en ressurs i form av autoriserte unge sykepleiere uten spesialistkompetanse til intensiv/overvåkingsenheter for å øke kapasiteten for pasientbehandling, samtidig som de forberedes til å starte på en master i intensivsykepleie fra høsten 2023. På denne måten reduseres også tiden for utdanning av intensivsykepleiere.

Prosjektet skal selvfølgelig evalueres, og forskning på data fra prosjektet vil trolig gi oss en god innsikt i om dette er et steg i retning av en bedre og mer effektiv måte å drive kompetanseheving og utdanning på avslutter Camilla.


Sist oppdatert 28.06.2023