Fra teori til fellesskap

I 2014 innså Avdeling for postoperativ- og intensivsykepleie (Akuttklinikken) at det var behov for en ny og mer offensiv tilnærming til rekruttering og kompetanseheving for sykepleiere uten videreutdanning ved avdelingen. Ledere ved avdelingen ønsket å drive kompetanseheving på nye måter. Resultatet ble en helt ny trainee-ordning – som har blitt til så mye mer enn det tittelen tilsier.

En mann og en kvinne
Mons Sjøberg, avdelingsleder ved Avdeling for Postoperativ- og intensivsykepleie, og Gunvor Jensen Backhaus, trainee i PO/Intensivavdelingen.

En av de som har vært med siden oppstarten og bidratt til utviklingen av trainee-ordningen er Mons Sjøberg, avdelingsleder ved PO/Intensivavdelingen. Tidligere hadde Sjøberg og kollegaene ansatt intensivsykepleiere etter behov og foretatt den nødvendige opplæringen individuelt. Dette viste seg å være ressurskrevende, tidkrevende og ikke alltid til fordel for den nyansatte.  

Sjøberg og hans kollegaer ønsket å rekruttere flere ansatte samtidig. På den måten kunne de gi alle den samme gode opplæringen – samtidig. Gjennom trainee-ordningen gjorde de nettopp dette. Sykepleierne ble tatt ut av klinikken og fikk teoretisk skoleundervisning med case og oppgaver.

– Flere seksjoner ble inkludert i ordningen, og vi fikk til likeverdig opplæring på tvers av seksjoner. Én fagsykepleier kunne dermed holde undervisning på tvers av flere seksjoner samtidig og alle fikk den samme informasjonen, forklarer Sjøberg. 

Knutepunktet for teori og praksis

– Å gå fra en sengepost til å jobbe med intensivpasienter er overveldende. Det å være ny er for noen vanskelig, og det kan bli ensomt i møte med kompliserte pasienter, sier Sjøberg.

Gunvor Jensen Backhaus er ansatt i PO/Intensivavdelingen i Akuttklinikken, og startet med trainee-ordningen i februar 2020.

– Som ny var det mye å sette seg inn i. Med trainee-ordningen fikk jeg en dedikert dag hver uke hvor jeg kunne gå i dybden på teorien, som jeg ellers i arbeidstiden ikke hadde tid til å sette meg inn i. Det var utrolig fint å få informasjon som jeg kunne kombinere med praksis. Av og til fikk vi teste oss i teknisk utstyr som vi kanskje kunne komme til å bruke på intensivpasienter, sier Jensen Backhaus og fortsetter:

– Hver tirsdag i ca. fem måneder var vi rundt 20 stykker fra ulike avdelinger som ble samlet. Det var utrolig bra tilrettelagt! Vi fikk en strukturert plan om hva som ville skje i tiden fremover. Det var et nytt tema hver uke, for eksempel ernæring til intensivpasienter. Dermed kom det foredragsholdere som snakket om temaene.

Sjøberg presiserer at ordningen ikke er en erstatning for videreutdanning: 

– Traineeordningen er et faglig grunnlag for at sykepleiere uten videreutdanning skal få en så god oppstart på sykehusene våre som mulig. Neste skritt vil være å ta videreutdanning i intensivsykepleie.

Fellesskap på tvers av seksjoner

Trainee-ordningen ble raskt en populær og effektiv løsning blant flere seksjoner. Ikke nok med det, Sjøberg og kollegaene mener at trainee-ordningen også har andre positive effekter.

– Ved å samle de nyansatte i «kull» fikk intensivsykepleierne en fellesskapsfølelse på tvers av seksjoner. Sykepleierne hadde nå flere kollegaer som de kunne dele liknende erfaringer med, sier Sjøberg. Fellesskapsfølelsen kan bidra til en annen type tilhørighet og et ansvar for å løse felles oppgaver i et stort sykehus. Dessuten er denne tankegangen viktig når vi etter hvert skal forberede oss for en hverdag i nye sykehus, sier Sjøberg.

Dette støtter Jensen Backhaus:

– Det har vært veldig fint å høre hvordan det jobbes på andre avdelinger. Vi har delt erfaringer og blitt enda bedre kjent med dem vi jobber sammen med på avdelingen og på tvers av avdelinger. Vi har faktisk vært ute og badet sammen og det var veldig hyggelig! Jeg anbefaler trainee-ordningen til alle som er nye!

Opplæring under en pandemi

Ikke lenge etter at Jensen Backhaus startet med trainee-ordningen, ble covid-19 en reell trussel for opplegget.

– Det var litt usikkert da det stengte ned rundt oss. Heldigvis var det mulig å gjennomføre ordningen ved å flytte inn i større lokaler og med minst to meters avstand mellom alle som deltok, sier Jensen Backhaus. 

Motiverte og engasjerte ansatte

I løpet av seks år, to ganger i året, har til sammen nærmere 300 sykepleiere blitt innlosjert gjennom trainee-ordningen. Sykepleierne har jobbet for Akuttklinikken, men nå har også Hjerte- lunge- og karklinikken og Medisinsk klinikk blitt med i ordningen. Dette bidrar til sterkere fagmiljøer og muligheter for en enda bedre rekrutteringsprosess: Med trainee-ordningen har seksjonene opplevd at de har fått inn enda flere søkere.

– Vi opplever at det å utlyse flere stillinger samtidig bidrar til at flere søker. Dermed kan vi velge ut de som er mest motiverte og engasjerte, og som passer inn i miljøene der stillingene er tiltenkt, forklarer Sjøberg.

Fakta om ordningen

  • ​Startet i 2014 på Postoperativ/Intensivavdelingen.
  • Gjelder stillinger i Akuttklinikken, Hjerte- lunge- og karklinikken og Medisinsk klinikk.
  • Sykepleiere blir med i ordningen ved å søke på stillingsannonser som kommer to ganger i året.
  • Oppstart undervisning medio september og februar.
  • Samling én gang i uken i ca. 3 mnd.
  • Nytt tema hver uke, med både teori og praksis.

 

Sist oppdatert 02.02.2023