En kvinne med armene i kors

Lederprogrammet

– lederutvikling og lederopplæring

Se våre ledige lederstillinger


Oslo universitetssykehus satser målrettet på lederopplæring og lederutvikling

Oslo universitetssykehus har et viktig samfunnsoppdrag. Som leder ved sykehuset vil du ha en sentral rolle i å  innfri dette. Du vil  få en utfordrende, variert og spennende hverdag i en kompleks organisasjon som er i konstant utvikling.
 
Ledere med god lederkompetanse er av stor betydning for pasientsikkerhet, trivsel og rekruttering, samt utvikling av en trygg, åpen og inkluderende kultur. Oslo universitetssykehus satser derfor målrettet på lederopplæring og lederutvikling.
 
Samtidig som du vil være tilknyttet en fast ledergruppe i din enhet vil du også få mulighet til å være en del av et ledernettverk på tvers av sykehuset med mer enn 1.100 ledere innen mange ulike fagområder.
Sykehusets lederprogram følger deg fra du er ny som leder og gjennom hele din ledergjerning. Du vil få tilbud om lederopplæring og –utvikling gjennom kurs, workshops, seminarer, mentorgrupper, nettbasert undervisning og andre tiltak. Noe av innholdet er spesifikt for den klinikken du tilhører, mens mye er felles for alle ledere.
 
Ønsker du å bli med på å uforme dagens og fremtidens sykehus? Ta en titt på våre ledige lederstillinger.
Bord
Ilustrasjon av innholdet i vårt lederprogram
Klikk her for å se illustrasjoner i full størrelse.

Det er fastsatt lederkrav for å oppnå resultater i samsvar med overordnede helhetlige mål og planer for OUS HF. Følgende lederkrav gjelder for ledere på alle nivåer og er skriftliggjort i deres kontrakter:   

 • Legger til rette for lederutvikling i egen ledergruppe og i de enkelte enheter innen ansvarsområdet.
 • Pasientsikkerhet, kvalitet og avvik: utvikler/stimulerer til en kultur som søker kontinuerlig forbedring og læring, og som følger opp meldinger om avvik og forslag til forbedringer.
 • Tenker strategisk, setter tydelige og ambisiøse mål og evner å utvikle en kultur som motiverer organisasjonen til nødvendig endring og omstilling også på tvers av klinikker og staber.

 • Står for og gir uttrykk for egne meninger, men er samtidig lojal til og støtter aktivt beslutninger når de er fattet.
 • Er åpen, ærlig og en god rollemodell som legger til rette for en god og åpen dialog med ansatte.

 • Er en synlig, inspirerende leder som skaper trivsel i organisasjonen og motiverer til innsats.
 • Er opptatt av å utvikle sine medarbeidere og sin organisasjon.
 • Har god forståelse av arbeidsgiverrollen og evner å etablere et balansert og velfungerende samarbeid med tillitsvalgte og verneombud.
 • Gjennomfører medarbeidersamtaler, har nulltoleranse for og følger opp trakasseringssaker, og iverksetter tiltak for å forebygge og redusere sykefravær.

Lederprogrammet «Ny som leder»  er et opplæringstilbud for nye ledere. Alle nye ledere ved OUS skal i løpet av sitt første virkeår gjennom et strukturert lederopplæringsprogram som skal sikre en grunnleggende kunnskap om lederrollen, virksomhetsstyring og lederverktøy. Tilbudet skal lette hverdagen for lederne og legge til rette for god ledelse i OUS i tråd med lederkrav, oppgaver og utfordringer i lederrollen. Hensikten er å gjøre alle sykehusets ledere best mulig i stand til å utføre det oppdraget de har i OUS.

Kursdagene er en del av en opplæringspakke med tilhørende kompetanseplan/obligatorisk forarbeid og etterarbeid. Forutsetningen for deltakelse er at man forplikter seg  til å delta samtlige dager, og også til å gjennomføre forberedelsesoppgaver. Kompetanseplanen blir tildelt kursdeltakere ca. to uker før kursstart. Påmelding skjer gjennom linjen i den enkelte klinikk.

 
 

Alle ledere på Oslo universitetssykehus har en personlig lederutviklingsplan. Den utarbeides i samarbeid med leders leder i den årlige utviklingssamtalen. I lederutviklingsplanen blir det satt årlige mål for den enkeltes lederutvikling og hvilke kurs som må gjennomføres for å nå disse målene. Målene følges opp og evalueres. Sykehusets lederkrav er også en del av lederutviklingsplanen.

Lederutviklingsprogrammet er et tilbud til erfarne ledere med minimum ett års fartstid. Hovedprogrammet går over ni dager fordelt på fem samlinger. Formålet med programmet er å gi økte kunnskaper og ferdigheter innen praktisk ledelsesutøvelse med vekt på å videreutvikle den enheten du leder og deg selv som leder. Bruk av case og erfaringer fra egen hverdag er en viktig del av programmet og erfaringsutveksling mellom deltakerne er et sentralt element. Programmet er lagt opp med vekt på god tid til refleksjon og ferdighetstrening.​

Lederutviklingsprogrammet tilbyr også enkeltstående temabaserte dagssamlinger og har i tillegg et poliklinikktilbud med bistand til målvurdering, forberedelse og trening på å gjennomføre nært forestående vanskelige samtaler.


Ledere har et ansvar for å utvikle sine egne ledere og eget lederteam, og tilgjengelig forskning viser at de fleste ledergrupper har et stort potensial når det gjelder beslutnings- og gjennomføringsevne. Målet med dette utviklingsprogrammet er å få ledergruppene ved sykehuset til å bli mer effektive gjennom å skape bedre resultater og bli mer velfungerende enheter. Samtidig legges forutsetningene til rette for en god kulturutviklingsprosess. Utviklingsopplegget fokuserer på faktorer som er sentrale for ledergruppers fungering og prestasjoner, ved å:

 
 • etablere et felles begrepsapparat og felles retningslinjer for effektive ledergrupper
 • bidra til refleksjon og iverksettelse av hensiktsmessig organisering og struktur på ledergrupper og ledergruppemøter
 • bidra til å gjøre ledergruppene selvevaluerende og selvutviklende
 • tilrettelegge for grunnleggende betingelser og ferdigheter som må til for å få ledergrupper til å prestere godt

Det legges til rette for at alle ledere ved Oslo universitetssykehus kan delta i mentorgrupper, enten som en videreføring av arbeidsgruppene som ble dannet i lederprogrammet «Ny som leder», eller som nyopprettede mentorgrupper for mer erfarne ledere. Deltakerne består av ledere på tvers av sykehuset. Hensikten er å lage en arena for nettverksbygging, erfaringsutveksling og videreutvikling som leder.

Gruppene er i utgangspunktet selvdrevne, men det er imidlertid mulig å få oppstartshjelp samt prosessveilederstøtte til enkelte temaer.


Toppledere ved Oslo universitetssykehus får mulighet til å delta på et nasjonalt topplederprogram i regi av de fire regionale helseforetakene og KS. Programmet skal bidra til at kommune – og spesialisthelsetjenesten har toppledere som aktivt medvirker til at pasientene opplever en koordinert helsetjeneste uavhengig av organisasjon, nivå og finansieringsmodeller. Programmet består av seks samlinger i løpet av et år og gir 30 studiepoeng på masternivå.

Les mer om topplederprogrammet på BI sin nettside

Se også vår side om ledermobiliseringsprogrammet

 

Kontaktinformasjon

Send oss gjerne en mail

Avdeling for kompetanseutvikling

Sist oppdatert 05.04.2024