Destiny-Breast12:

Utprøving av trastuzmabderukstekan (T-DXd) for pasienter med HER2-positiv brystkreft med spredning

Studien undersøker om det å gi det nye legemidlet T-DXd via blodet (intavenøs infusjon), hver tredje uke er trygt og effektivt hos personer med metastatisk HER2 positiv brystkreft.

Om studien

Multisenterstudie

Dette er en internasjonal multisenterstudie. I Norge deltar Oslo universitetssykehus HF og Haukeland universitetssykehus.

Les mer om studien på www.ClinicalTrials.gov

Vitenskapelig tittel

En åpen, multinasjonal, multisenter, fase 3b/4-studie av trastuzumabderukstekan hos pasienter med eller uten baseline hjernemetastase med tidligere behandlet fremskreden/metastatisk HER2-positiv brystkreft.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Studien inkluderer voksne pasienter (over 18 år) hvor sykdommen har utviklet seg videre (progrediert) på inntil to tidligere behandlinger for avansert/metastatisk HER2-positiv brystkreft med eller uten hjernemetastaser.

Hva innebærer studien?

Denne studien medfører screenings-, behandlings- og oppfølgingsperioder der du må komme til sykehuset regelmessig for besøk. Lengden på din deltakelse vil variere basert på din helse og utviklingen i studien, og  kan vare inntil  3 år.

For å delta i studien kreves analyse av vevsprøve. Det vil i tillegg tas ulike prøver og målinger som høyde, vekt, blodtrykk, puls, funksjonsstatus, EKG, blod- og urinprøver, graviditetstest, øye test, hjerteundersøkelse, lungetest.

Studiemedisinen T-DXd vil bli gitt som en intravenøs infusjon én gang hver 3. uke. Effekten/manglende effekt av T-Dxd på sykdommen din og også eventuelle bivirkninger vil bli overvåket nøye klinisk og med undersøkelser (inkludert CT/MR hver 6.-9. uke).

I oppfølgingsperiode etter avsluttet behandling med T-DXd kommer du tilbake til studieklinikken for et besøk 40–47 dager etter siste dosen med studiemedisin og deretter til kontroll hver 3. måned.

Vær oppmerksom

Som for all utprøving av nye legemidler kan det oppstå kjente og hittil ukjente bivirkninger. Pasientene som inkluderes i studien vil derfor følges nøye med tanke på eventuelle bivirkninger. Det er vanskelig å si på forhånd hvor stor nytte pasientene vil få av utprøvingen, men informasjonen som samles inn i løpet av studien vil gi ny kunnskap om hvordan studiemedisinen virker.

Kontaktinformasjon

Henvisning om mulig deltakelse i studien sendes til:

Oslo universitetssykehus HF
Onkologi
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Ved spørsmål, bes fastlege eller sykehuslege ta kontakt med:

Dr. Olav Engebråten

23 02 66 00

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Helse Bergen