Utprøving av Isatuximab ved benmargskreft

Studien sammenlikner behandling med Isatuximab i kombinasjon med Pomalidomid og lavdose Dexamethason versus Pomalidomid og lavdose Dexamethason hos deg med behandlingsresistent benmargskreft eller deg med behandlingsresistent sykdom med tilbakefall.

Om studien

Benmargskreft (myelomatose) er kreft i benmargens plasmaceller og en krefttype som ikke er kurerbar men som kan behandles. Målet med behandlingen er å gi deg bedre livskvalitet og livsforlengelse.

I dag er standardbehandlingen for pasienter under 70 år høydosebehandling med stamcellestøtte som kan gjentas en gang ved tilbakefall.

Hensikten med studien er å undersøke fordelene med legemidlene Pomalidomid og lavdose Dexametason med Isatuximab. Isatuximab er et antistoff som kan gjøre immunforsvaret i stand til å angripe kreftceller i benmargen.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 15.01.2017

Hvem kan delta?

For å delta i studien må du ha hatt flere en to myelomatosebehandlinger og være upåvirkelig av behandling eller hatt forverring og upåviket av tidligere behandlinger, hvor minst to av disse har inkludert IMiD (lenalidomide, pomalidomide, thalidomide) og en proteasominhibitor (bortezomib, carfilzomib, ixazomib).

Pasienter som tidligere har blitt behandlet med Pomalidomid kan ikke delta i studien.

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier. Disse kriteriene kan for eksempel være din(e): - diagnose - alder - prøveresultater, som blodprøveverdier - tidligere sykdommer - nåværende medisiner Slike kriterier er viktige for din sikkerhet, og for å sikre at dataene og resultatene som samles inn er sammenlignbare og kan gi svar på de spørsmålene som blir stilt i studien.

Hva innebærer studien?

Studien er lagt opp som to grupper, en utprøvende gruppe (med Isatuximab) og en kontrollgruppe (uten Isatuximab). Studiedeltakerne blir inndelt i de som får Isatuximab og de i kontrollgruppen gjennom loddtrekning.

Kontaktinformasjon

Studien gjennomføres ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, Avdeling for blodsykdommer.

Overlege Fredrik Schjesvold, e-post fredrikschjesvold@gmail.com