Tung-langsom styrketrening og trykkbølgebehandling for pasienter med tennisalbue

Studien er nå lukket for inkludering. Tennisalbue er en vanlig muskelskjelett -plage. Mange opplever langvarige og tilbakevendende plager. Styrketrening og trykkbølge er aktuelle behandlinger, og denne studien søker svar på hvilken metode som gir best effekt.

Om studien

I denne studien vil vi sammenligne gjennomførbarhet og effekt av enten tung-langsom styrketrening og trykkbølgehandling, med effekten av informasjon om tilstanden og generelle aktivitets- og smertelindrende råd i en randomisert-kontrollert pilotstudie.

Les mer på ClinicalTrials.gov.

Illustrasjon av smerte i albuen

Illustrasjon av tennisalbue

Vitenskapelig tittel

En studie på gjennomførbarheten av tung-langsom styrketrening og radial trykkbølgebehandling for pasienter med tennis albue.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må du må passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til studien. I denne studien er det pasienter som er henvist og vurdert av lege ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, og som fyller kriteriene under, som kan delta.

Du kan delta i studien dersom du:

  • Har tennisalbue/smerter på yttersiden av albuen
  • Er over 18 år
  • Behersker skriftlig og muntlig norsk

Du kan ikke delta i studien dersom du:

  • Er gravid
  • Har epilepsi, implantater (pacemaker) eller koagulasjonsforstyrrelser
  • Bruker blodfortynnende
  • Har annen alvorlig sykdom

Dersom du ønsker å delta i studien kan fastlegen din henvise deg til vår poliklinikk ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. Inklusjonskriterier: Tennisalbue el. smerter på yttersiden av albue (lateral epikondylitt), pas. over 18 år og behersker skriftlig og muntlig norsk. Ekslusjonskriterier: Gravide utelukkes, samt personer med epilepsi, eller implantater (pacemaker), eller koagulasjonsforstyrrelser, eller står på blodfortynnende, eller annen alvorlig sykdom.

Fastlege henviser til Avdeling for fysikalsk medisin, postadresse:

Oslo universitetssykehus HF
Avdeling for fysikalsk medisin, Ullevål sykehus
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Hva innebærer studien?

Den mest effektive behandlingen for tennisalbue er fortsatt ikke kjent. Selv om både styrketrening og trykkbølgebehandling er mye brukt, har ingen av disse behandlingene vist bedre effekt enn informasjon og smertelindrende råd.

Enkelte studier på andre sene-lidelser har vist lovende effekt av tung-langsom styrketrening. Det er derimot usikkert om trykkbølgebehandling har bedre effekt på smerte og funksjon enn andre behandlingsmetoder.

I denne studien ønsker vi derfor å se disse to behandlingsmetodene opp mot informasjon og råd. Alle behandlingsalternativene benyttes i klinisk praksis og du betaler egenandel for behandlingen, med unntak av studiespesifikke kontroller (f.eks. ved inklusjon hos fysioterapeut og tre måneders oppfølging).

Du som deltar blir tilfeldig trukket ut til en av behandlingsformene nevnt under, i samsvar med gjennomføring av en randomisert-kontrollert studie .

  1. Tung-langsom styrketrening,
  2. trykkbølgehandling, eller 
  3. informasjon og råd.

All behandling foregår ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Oppfølging med spørreskjema og klinisk undersøkelse skjer etter tre måneder. Etter seks måneder sender vi deg et brev med spørreskjemaer som vi ønsker at du svarer på.

Vær oppmerksom

Fordeler og ulemper

Trykkbølgebehandling er en vanlig behandlingsmetode som benyttes for tennisalbue og andre senelidelser. Behandlingen kan gi lokal stikkende smerte som er forbigående i de aller fleste tilfeller.

Tung-langsom styrketrening kan gi noe forbigående muskelstølhet og/eller smerte i underarmen. Du blir nøye fulgt opp av intern fysioterapeut som vil tilpasse progresjonen etter dine plager.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om studien, ta kontakt med:

Håkon Sveinall

Fysioterapeut, stipendiat

hasvei@ous-hf.no

Marianne Bakke Johnsen

Prosjektleder

uxjjrm@ous-hf.no