Tidspunkt for kirurgi etter stråle- og cellegiftbehandling

Kreft i spiserøret er en alvorlig sykdom med dårlig prognose. Operasjon regnes som beste behandling med kurativt siktemål, men selv etter operasjon er 5- års overlevelse ofte rapportert ved forskjellige sentra kun 20-40%. (NeoRes II studien)

Om studien

Det er i dag standard å tilby neoadjuvant (før kirurgi) kjemoradioterapi (CRT). Dette har vist å bedre overlevelse og resultat etter kirurgi. Denne studien søker å belyse optimalt operasjonstidspunkt etter slik neoadjuvant behandling. Det er ikke gjort prospektive randomiserte undersøkelser for å undersøke forskjellige operasjonstidspunkt. Såkalt komplett patologisk respons i operasjonspreparatet (pCR) har vist å korrelere med overlevelse i flere studier. Retrospektive studier har vist høyere pCR ved lengre ventetid mellom CRT og kirurgi. Vi ønsker å gjennomføre en multisenterstudie i Norge og Sveirge der man randomiserer mellom to forskjellige tidspunkt for operasjon etter gjennomført CRT, hhv 4-6 uker eller 10-12 uker. Primært endepunkt er pCR i operasjonspreparatet.

Du kan lese mer om studien på REK og Clinicaltrials.gov

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Pasienter som skal opereres for spiserørskkreft i Norge og som oppfyller inklusjonskriteriene, kan delta i studien.

Du kan lese om mer detaljerte inklusjonskriterier på Clinicaltrials.gov

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Inkluderbare pasienter må uansett gjennom kjemoradioterapi før randomisering (inndeling i sammenligningsgrupper). Etterpå blir man randomisert til å vente 4-6 eller 10-12 uker før kirurgi. Den gruppen pasienter som må vente 10-12 uker vil bli utsatt for tilleggsundersøkelser for å forsikre seg om at tumor ikke vokser. Hvis tumor vokser vil pasienten raskt bli operert.

Kontaktinformasjon

Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus

Ansvarlig for studien er Geir Olav Hjortland. Fastlege eller sykehuslege kan ta forbindelse på telefon: 23 02 66 00.

Pasienter som er aktuelle for studier må henvises via fastlege eller sykehus.

Henvisning sendes:

Oslo universitetssykehus
Onkologi
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo