Svulster med mikrosatelittustabilitet

En studie for pasienter med mikrosatelittustabilitet (CHRO761A12101) for å vurdere sikkerhet og effekt av HRO761 når den gis alene eller i kombinasjon med tislelizumab eller irinotecan.

Om studien

Hensikten med studien er å finne den anbefalte dosen av HRO761 når den gis alene eller i kombinasjon med enten tislelizumab eller irinotecan. Vi undersøker også sikkerhet og effekt av HRO761 når den gis alene eller i kombinasjon med tislelizumab eller irinotecan.

Les mer om studien på ClinicalTrials.gov

Vitenskapelig tittel

Study of HRO761 Alone or in Combination in Cancer Patients With Specific DNA Alterations Called Microsatellite Instability or Mismatch Repair Deficiency.

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.06.2024 fram til 01.06.2026

Hvem kan delta?

Du må være over 18 år med en krefttype hvor det er påvist en defekt i DNA-reparasjonsprosessen (dMMR), en såkalt mikrosatelittustabilitet (MSI-H).

For mer informasjon om inklusjons- og eksklusjonskriterier, se her.

For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Hensikten med studien er å finne en optimal dose av HRO761, samt å undersøke sikkerheten og effekten av legemiddelet.

  • Første del av studien består av doseeskalering og doseoptimalisering. I doseeskaleringsfasen vil man teste ut økende doser av HRO761. Deretter vil man gå videre med to ulike HRO761-doser for å finne den mest optimale dosen. I siste del av studien vil man undersøke effekt og sikkerhet.
  • Undersøkelser som blir utført i studien er: fysiske undersøkelser, måle høyde, vekt, kroppstemperatur, oksygenmåling, blodtrykk, puls, spørsmål om helse, vurderinger av symptomer, hvilke medisiner som brukes, røyke- og alkoholvaner, blod- og urinprøver, øyeundersøkelser, EKG, ultralyd av hjerte, MR/CT og evt. en biopsiprøve.
  • Litt avhengig av hvilken behandling som gis, så vil du komme til sykehuset ca. en gang i uken de første 8 ukene, deretter annenhver uke eller en gang i måneden. Studien varer i ca.3 år.

Du vil ikke få betalt for å delta i utprøvingen, men deltakelse skal heller ikke medføre mer utgifter for deg enn du ellers ville hatt ved besøk på klinikken/sykehuset. Fortrinnsvis skal Pasientreiser.no benyttes for refusjon av kostnader du har i forbindelse med reise og overnatting. Du vil få refundert reisekostnader (ikke offentlig egenandel) som ikke dekkes av pasientreiser.no eller hvor pasientreiser.no ikke er egnet.

Vær oppmerksom

Det er ikke sikkert at deltakelse i studien vil gi deg noen direkte fordeler, men resultatet fra studien kan hjelpe andre med samme sykdom som deg i fremtiden.

Alle legemidler kan forårsake bivirkninger, men ikke alle opplever det. Ikke alle bivirkninger er kjent for disse legemidlene, og andre nye/ukjente bivirkninger kan forekomme.

I løpet av studien vil du bli fulgt opp grundig. Det er viktig at du sier ifra til studielegen om du opplever bivirkninger, endringer i helse, om du har vært til behandling hos en annen lege eller vært innlagt på sykehus.

Kontaktinformasjon

Henvisning om mulig deltakelse i studien for pasienter sendes til:

Oslo universitetssykehus HF
Kreftklinikken
Avdeling for kreftbehandling/Henvisning
Radiumhospitalet
Postboks 4953 Nydalen
0424 Oslo

Dr. Tormod K. Guren

22 93 40 00

Ved spørsmål bes fastlege eller sykehuslege om å ta kontakt.

Samarbeidspartnere

Denne studien foregår i flere land: USA, Belgia, Frankrike, Tyskland, Israel, Italia, Japan, Korea, Norge, Singapore, Spania og Taiwan. I Norge er det Oslo Universitetssykehus som deltar i studien.