Studiemedisinen MK-2140 for pasienter med behandlingsresistent eller tilbakevendende diffust storcellet B-celle lymfom

Denne studien undersøker effekt av legemidlet MK-2140 hos personer med diffust storcellet B-celle lymfom som ikke har respondert på tidligere behandlinger eller hvor kreften har kommet tilbake etter behandling.

Om studien

Multisenterstudie

I Norge er det 2 sykehus som deltar i studien: Oslo Universitetssykehus (Radiumhospitalet) og Haukeland Universitetssykehus i Bergen.  Oslo Universitetssykehus er nasjonalt koordinerende senter, og har hovedansvar for studien i Norge.

Les mer om studien på www.ClinicalTrials.gov

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Du må være over 18 år, og ha mottatt minst 2 eller flere linjer med cellegift for å kunne delta i studien.  I tillegg må du tidligere ha utført en stamcelletransplantasjon med egne stamceller, eller vurdert uegnet for en slik transplantasjon.

Hva innebærer studien?

Du vil få MK-2140 intravenøst hver 3 uke i opptil 16 sykluser. Etter studiebehandling vil du bli fulgt opp hver 12. uke. 

Det vil utføres jevnlige legeundersøkelser, CT/MR, PET-CT, EKG og MUGA. Det vil også tas biopsi dersom det ikke tidligere foreligger vev fra andre biopsier. Hvis det er nødvendig så vil det også tas benmargsprøve. I tillegg er det flere spørreskjema du vil bli bedt om å fylle ut.

Vær oppmerksom

Helsetilstanden din kan forbedres, forverres, eller være som før når du deltar i studien. Det er ingen garanti for at du vil ha nytte av behandlingen, men din deltakelse i denne studien kan gi fordeler for fremtidige pasienter.

All utprøving innebærer en viss risiko, men studiepersonalet vil overvåke deg for å redusere bivirkninger og ubehag mens du er i studien. Som ved all kreftbehandling kan bivirkningene være milde eller alvorlige og sjeldne tilfeller kan de til og med være livstruende.

Kontaktinformasjon

Henvisning om mulig deltakelse i studien for pasienter sendes til:
 
Oslo universitetssykehus HF
Kreftklinikken
Avdeling for kreftbehandling/Henvisning Radiumhospitalet
Postboks 4953 Nydalen
0424 Oslo
 
eller til:
 
Helse Bergen HF
Avd. for kreftbehandling og medisinsk fysikk
Postboks 1400
5021 Bergen
 
Ved spørsmål bes fastlege eller sykehuslege om å ta kontakt med:
 

Dr. Alexander Fosså

Oslo Universitetssykehus

22 93 40 00

Dr. Anne Turid Bjørnevik

Haukeland Universitetssykehus

55 97 20 10

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Helse Bergen