Studiemedisin kombinert med spartalizumab eller ribosiklib

Studien evaluerer sikkerhet, toleranse og effekt av studiemedisinen TNO155 i kombinasjon med spartalizumab eller ribosiklib hos pasienter med utvalgte kreftformer i fremskredent stadium.

Om studien

Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet er eneste norske sykehus som deltar i denne studien.

Les mer om studien på www.ClinicalTrials.gov

Vitenskapelig tittel

TNO155 + spartalizumab eller ribosiklib til pasienter med avansert ikke-småcellet lungecarsinom (NSCLC) eller plateepitelkreft i hode/hals-regionen.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.01.2023 fram til 01.01.2024

Hvem kan delta?

For å kunne delta må du være over 18 år og ha langt framskreden ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) eller hode/hals-kreft. 

Allmenntilstanden må være god, du må ha tilfredsstillende organfunksjon målt ved blodprøver og du kan ikke ha hjertesykdom. Du må ha avsluttet annen systemisk kreftbehandling 2-6 uker før start av behandling (avhengig av hvilken behandling du har fått).

Hva innebærer studien?

Denne studien består av 2 behandlingsarmer: 

  1. TNO155 i kombinasjon med spartalizumab
  2. TNO155 i kombinasjon med ribosiklib
Hvilken behandling du får vil avhenge av krefttype. 
 
TNO155 og ribosiklib skal tas som henholdsvis tabletter og kapsler mens spartalizumab gis via infusjon på sykehuset enten hver 3. eller 4. uke. 
 
Både du og legen vil vite hvilken behandling du får. Deltagelse i studien vil vare så lenge studielegen vurderer det som fordelaktig for deg, såfremt du ikke selv ønsker å avslutte behandlingen i studien eller studien blir avsluttet. 
 
I denne studien er en behandlingssyklus definert som 21 dager (3 kalenderuker) eller 28 dager (4 kalenderuker), avhengig av doseringsplan. Du vil bli bedt om å komme til hyppigere besøk de første behandlingssyklusene, for deretter å komme til et besøk ved start av hver behandlingssyklus. 
 
Når studien starter i Norge, vil de første pasientene kunne bli inkludert i den delen av studien som skal definere optimal dosering av legemidlene, og resultatet herfra vil ligge til grunn for dosen som skal benyttes av de resterende pasientene i studien.

Vær oppmerksom

TNO155, spartalizumab og ribosiklib er medisiner som ikke er godkjent av Legemiddelverket for behandling av den krefttypen som du har. Det er derfor ikke sikkert at deltagelse i utprøvingen vil gi deg noen direkte fordeler.

Alle legemidler kan forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. I løpet av utprøvingen vil du bli fulgt opp grundig og bli informert dersom noen av undersøkelsene skulle vise unormale verdier. 

Ikke alle bivirkninger er kjent og nye bivirkninger kan oppstå utover de som er kjente i dag.

Kontaktinformasjon

Dr. Tormod Kyrre Guren

Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet

uxtour@ous-hf.no 990 24 906

Ved spørsmål kan fastlege eller sykehuslege ta kontakt.