Strålebehandling ved tilbakefall av hode-halskreft

Stråleterapi er en viktig del av behandlingen av hode- halskreft. Nytt avansert stråleterapiutstyr kombinert med moderne røntgenavbilding med PET/CT gjør det mulig å forbedre strålebehandlingen ytterligere. (RIDPAINT studien)

Om studien

PET/CT viser de mest aktive områdene sentralt i kreftsvulsten. En ny metode går ut på at man ved systematisk bruk av PET/CT bildene ved planlegging av behandlingen, kan selektivt behandle disse områdene med høyere stråledoser (”dose painting”). Tidligere studier tyder på at dette kan gjennomføres uten at det blir mer bivirkninger.

Det som skiller strålebehandlingen i denne studien fra den vanlige behandlingen er at:

1) Strålebehandling planlegges vanligvis med CT (røntgen) og ikke med tillegg av PET som i denne studien (PET/CT).

2) Vanligvis vil man ved annengangs strålebehandling av øre,- nese-, halskreft gi behandling to ganger om dagen over fire uker, til totaldose 60 Gy. I denne studien planlegger vi å gi 10-20% høyere stråledose til deler av svulstvevet

For mer informasjon om studien, kan du gå til REK eller Clinicaltrials.gov

Vitenskapelig tittel

Strålebehandling med dose painting av hode- halskreft

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Kriterier for deltakelse

  • Tidligere strålebehandlede øre-, nese-, halskreftpasienter med tilbakefall eller ny kreft i samme område. Kirurgi skal være vurdert uegnet.
  • Krefttype "plateepitelcarcinom". Ingen alvorlige bivirkninger etter førstegangs strålebehandling.
  • Minimum 12 måneder siden forrige strålebehandling.
  • Tilfredsstillende allmenntilstand.
  • Alder 18 år eller eldre.

Grunn til at man ikke kan være med:

  • Allerede strålebehandlet to ganger i samme område.

For mer detaljerte inklusjonskriterier, kan du lese om studien på Clinicaltrials.gov

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien.

Hva innebærer studien?

I denne studien vil vi prøve ut ”dose painting” på 15 hode- halskreftpasienter. Pasientene vil få ca 20% høyere maksimal stråledose sammenliknet med vanlig behandling. Pasientene vil bli fulgt opp med PET/CT etter behandlingen og bivirkningskontroller. Hovedmålet med studien er å vurdere bivirkningene av ”dose painting”, men også se på om behandlingen har en fordelaktig effekt på kreftsykdommen.

Oppfølging

I tillegg til rutinemessig oppfølging inngår PET/CT undersøkelse seks måneder etter inklusjon dvs. drøye fire måneder etter man er ferdig med strålebehandlingen. Det vil bli innhentet informasjon om bivirkninger, og det vil bli målt livskvalitet (QoL) med spørreskjemaer.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om studien kan fastlege eller sykehuslege ta forbindelse med Dr. Einar Dale på tlf: 22 93 40 00

Studien foregår på Radiumhospitalet ved Oslo universitetssykehus.

Henvisning til OUS sendes:

Oslo universitetssykehus
Onkologi
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo