Lungekreft: COM-IT 1

Strålebehandling og immunterapi ved lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft

Formålet med denne studien er å studere bivirkninger og effekt av kombinasjonen strålebehandling og immunterapi med PD1-hemmerne nivolumab, pembrolizumab og atezolizumab hos pasienter med ikke-småcellet lungekreft.

Om studien

Det er tidligere vist at immunterapi gitt som i denne studien kan ha god effekt hos en del pasienter med ikke-småcellet lungekreft. Det er mulig at behandlingen i kombinasjon med strålebehandling kan medføre god effekt hos deg, men det kan også hende at du vil oppleve noe flere bivirkninger.

Vitenskapelig tittel

Combinatory ImmunoTherapy-1 (Com-IT-1) Irradiation and PD-1 Blockade in Locally Advanced / Advanced NSCLC (COM-IT-1)

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

For å delta i studien må du ha lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft, ha en relativt god almenntilstand, normal nyre-, lever- og beinmargsfunksjon, samt være villig til å komme på regelmessige visitter ved Radiumhospitalet. 

For mer informasjon rundt studiens inklusjonskriterier, se clinicaltrials.gov

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Dersom du velger å være med i studien, er behandlingen strålebehandling mot svulstvev i tillegg til immunterapi med PD1-hemmerne nivolumab, pembrolizumab og atezolizumab .

Behandlingen med immunterapi vil fortsette så lenge du har nytte av det eller til du eller legen din ønsker å avslutte behandlingen.

Strålebehandlingen gjennomføres etter at du har fått første behandling med immunterapi, og vil være 3 strålebehandlinger i løpet av en uke. Strålebehandlingen vil gis i et forsøk på å forsterke effekten av immunterapien.

Behandlingen med immunterapi vil være etter gjeldende retningslinjer.

Dersom du kan delta i studien blir du fulgt godt opp av behandlende lege/sykepleier. Vi foretar måling av puls, blodtrykk, høyde og vekt, og tar blodprøver og EKG (hjerterytmeundersøkelse), vevsprøve fra svulst (ved screening og eventuelt ved avslutning av behandling), PET-CT, CT- og/eller MR-scan.

Du får også spørsmål om du vil avgi noen ekstra blodprøver eller svulstprøver for å bidra til forskning på virkning av studiemedisinen og annen fremtidig forskning.

Det er ikke sikkert at deltagelse i utprøvingen gir deg noen direkte fordeler.

Du får ingen kompensasjon for å delta, men heller ingen ekstra utgifter.

Vær oppmerksom

Som for all utprøving av nye legemidler kan det oppstå kjente og hittil ukjente bivirkninger. Som deltager i studien følges du derfor nøye opp med tanke på eventuelle bivirkninger.

Det er vanskelig å si hvor stor nytte du får av utprøvingen på forhånd, men informasjonen som samles inn i løpet av dette forskningsprosjektet, vil gi kunnskap om hvordan kombinasjon av PD1-hemmerne nivolumab, pembrolizumab og atezolizumab og stråleterapi virker ved ikke-småcellet lungekreft.

Kontaktinformasjon

Behandlende lege må henvise for mulig deltakelse i studien.

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Universitetssykehuset Nord-Norge
  • St. Olavs Hospital