COM-IT2

Strålebehandling og immunterapi mot ikke-småcellet lungekreft

Dette er et forskningsprosjekt som innebærer å teste effekten av å legge strålebehandling til standard behandling med immunterapi alene eller kombinert med cellegift. Formålet er å studere bivirkninger og effekt av kombinasjonen, samt å analysere biologiske faktorer som kan fortelle oss hvem som har nytte av behandlingen.

Om studien

COM-IT2 er en fase 2-studie for å teste toleranse og effekt av immunterapi (med eller uten kjemoterapi) kombinert med utvidet strålebehandling for pasienter med ikke småcellet lungekreft, stadium IV.

Immunterapi er i dag tilgjengelig for de fleste pasienter med ikke småcellet lungekreft. Dessverre er effekten som regel begrenset både i omfang og tid slik at mange pasienter ikke får effekt av behandlingen, og de som får effekt, får det for en begrenset periode. Effekt av immunterapi kan økes ved at flere pasienter responderer på behandlingen og/eller at de får nytte over lengre tid.

Strålebehandling kan øke effekt av immunterapi ved å frigjøre kreftspesifikke proteiner fra kreftcellene som i sin tur vekker immunsystemet og ved å kontrollere sykdommen lokalt slik at immunterapien får tid til å virke.

Denne studien tester ut effekten av å legge strålebehandling til den systemiske behandlingen med immunterapi.

Les mer om studien i EU Clinical Trials register

Vitenskapelig tittel

En fase II randomisert, toarmet studie av kombinasjonsbehandling med strålebehandling og immunterapi hos pasienter med lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.05.2022 fram til 31.12.2024

Hvem kan delta?

Studien inkluderer voksne pasienter (over 18 år) med ikke småcellet lungekreft som skal starte behandling med immunterapi og som ikke trenger strålebehandling.

Hva innebærer studien?

Deltagere i studien vil få immunterapi (eventuelt kombinert med cellegift) som de ville fått uansett. Halvparten av pasientene trekkes tilfeldig til å få strålebehandling i tillegg.

Behandlingen med immunterapi vil fortsette i inntil 2 år så lenge du har nytte av det eller til du eller legen din ønsker å avslutte behandlingen. 

Strålebehandlingen gjennomføres etter at du har fått første behandling med immunterapi. Strålebehandlingen kan gis på ulike måter avhengig av hvor svulstvevet som skal bestråles ligger. Det kan være fra 3 til 13 behandlinger fordelt over 3 uker. Strålebehandlingen vil gis for å forsterke og forlenge effekten av immunterapien og målet er å bestråle så mye av kreftvevet som mulig. 

Behandling med immunterapi vil være etter gjeldende retningslinjer. Det vil bli foretatt måling av puls, blodtrykk, høyde og vekt og tatt blodprøver og EKG (hjerterytmeundersøkelse), vevsprøve fra svulst (ved screening og eventuelt ved avslutning av behandling), avføringsprøver, CT- og/ eller MR scan. 
 
Du blir spurt om tidligere sykehistorie samt eventuelle bivirkninger, sykdommer eller ubehag siden siste besøk. Du vil også bli bedt om å svare på spørreskjema med jevne mellomrom for å kartlegge helsetilstanden din. Studielegen kan komme til å innkalle deg til ekstra besøk for ytterligere undersøkelser for å overvåke din sikkerhet.

Vær oppmerksom

Det er tidligere vist at immunterapi gitt som i denne studien kan ha god effekt hos en del pasienter med ikke-småcellet lungekreft. Det er mulig at behandlingen i kombinasjon med strålebehandling kan medføre god effekt hos flere pasienter, men det kan også gi noe mer bivirkninger. Det er ikke sikkert at deltagelse i utprøvingen vil gi deg noen direkte fordeler.

Immunterapi kan gi bivirkninger. Det kan være at du opplever noen, mange eller ingen bivirkninger.
 
Strålebehandling kan gi bivirkninger. Denne studien vil benytte strålebehandlingsregimer som er vel etablert og kjent. Bivirkninger er avhengig av hvilket område man strålebehandler. Du vil få informasjon om mulige bivirkninger avhengig av hvor de bestrålte svulstene ligger av din lege.

Kontaktinformasjon

Henvisning om mulig deltakelse i studien sendes til:

Oslo universitetssykehus HF
Onkologi
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo
 

Dr. Vilde D. Haakensen

23 02 66 00

Ved spørsmål, bes fastlege eller sykehuslege ta kontakt.