Standard immunterapi i kombinasjon med UV1 kreftvaksine (NIPU)

Vi undersøker om UV1-vaksine gitt sammen med nivolumab og ipilimumab har bedre effekt på mesoteliom (kreft i brysthinnen)) i lunger enn nivolumab og ipilimumab gitt alene.

Om studien

Vitenskapelig tittel

CA209-7H4 NIPU: En studie av UV1 vaksine, i kombinasjon med nivolumab og ipilimumab vs behandling med nivolumab ogipilimumab gitt alene, for behandling av pasienter med mesoteliom

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

For å kunne delta i studien må du blant annet, ha en relativt god almenntilstand, normal nyre-, lever- og beinmargsfunksjon, samt være villig til å komme på regelmessige visitter ved sykehuset.  For mer informasjon rundt studiens inklusjonskriterier, se clinicaltrials.gov.

Les mer på ClinicalTrilas.gov

Behandlende lege må henvise for mulig deltakelse i studien.

Dette er en internasjonal multisenterstudie. I Norge deltar kun Oslo universitetssykehus.

Det blir gjort en del innledende undersøkelser, såkalte screeningundersøkelser, hvor resultatene avgjør om studien passer for ditt sykdomstilfelle.

Undersøkelsene omfatter:

 • Fysisk undersøkelse, samt gjennomgang av medisinsk historikk
 • Høyde, blodtrykk, puls, temperatur og vekt
 • Elektrokardiogram (EKG), undersøkelse av hjertefunksjon
 • Blodprøver
 • Graviditetstest (av kvinner i fertil alder)
 • Urinprøve
 • Avføringsprøve
 • Tapping av pleuravæske
 • Bildeundersøkelser (CT / MR)
 • Biopsi (vevsprøve), alternativt kan prøve fra tidligere inngrep benyttes

Dersom screeningundersøkelsene bekrefter at du kan delta i studien, kan du starte med behandling.

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Du blir tilfeldig trukket ut til en av to forskjellige behandlingsgrupper ved hjelp av en datamaskin (randomisering). Det betyr at du eller studielegen ikke kan velge hvilken behandlingsgruppe du blir plassert i. Du har en lik (1:1) sjanse for å være i behandlingsgruppe A eller B.

 • Behandlingsgruppe A: UV1 vaksine + ipilimumab + nivolumab
 • Behandlingsgruppe B: ipilimumab + nivolumab

Total behandlingstid i studien er inntil 24 måneder, men dette avhenger av din sykdomsutvikling og effekt av studiemedisinen.

Etter studielegens vurdering, kan det være aktuelt å fortsette med studiemedisin selv om sykdommen utvikler seg i løpet av behandlingsperioden.

Vær oppmerksom

Som for all utprøving av nye legemidler kan det oppstå kjente og hittil ukjente bivirkninger. Pasientene som inkluderes i studien følges derfor nøye med tanke på eventuelle bivirkninger.

Det er vanskelig å si på forhånd hvor stor nytte du som pasient får av utprøvingen, men informasjonen som samles inn i løpet av studien gir ny kunnskap om hvordan studiemedisinen virker, noe som kan komme til nytte hos framtidige pasienter med samme diagnose.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål, bes fastlege eller sykehuslege ta kontakt med Dr. Åslaug Helland, tlf nr.: 22 93 40 00

Henvisning om mulig deltakelse i studien sendes til:

Oslo universitetssykehus
Onkologi
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo