MERU studien

Småcellet lungekreft - målrettet vedlikeholdsbehandling (MERU)

Småcellet lungekreft er en aggressiv, hurtigvoksende kreftform med høy risiko for metastasering også i tidlig stadium. Standardbehandling består av platinumbasert kjemoterapi, kombinert med etoposid.

Om studien

Studien innbærer utprøving av et nytt behandlingsprinsipp der legemiddelet Rovalpituzumab gis som vedlikeholdsbehandling til pasienter med utbredt sykdom som har gjennomgått et vellykket behandlingsregime med platinumsbasert kjemoterapi i kombinasjon med etoposid eller irinotecan. Studien er randomisert, dobbel-blind og placebokontrollert og vil undersøke sikkerhet og effekt av Rova-T sammenlignet med placebo.

Du kan lese mer om studien på REK og Clinicaltrials.gov

Vitenskapelig tittel

Målrettet vedlikeholdsbehandling for småcellet lungekreft

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er avsluttet

Hvem kan delta?

Pasienter med småcellet lungekreft over 18 år. Les mer om inklusjonskriteriene på Clinicaltrials.gov

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien.

Hva innebærer studien?

Studien dobbeltradomiserer (hverken du som pasient eller legen din vet hvilken gruppe du blir satt i) pasientene hvor den ene gruppen får legemiddelet Rovalpituzumab i kombinasjon med etoposid eller irinotecan. Den andre gruppen vil få et placebolegemiddel i kombinasjon med etoposid eller irinotecan.

Da kan vi undersøke sikkerhet og effekt av legemiddelet. Hovedmålet med studien er at du blir progresjonsfri, og har en total overlevelse. Behandlingen vil pågå inntil sykdommen progredierer eller må stoppes på grunn av uakseptable bivirkninger.

Vær oppmerksom

Legemiddelfirmaet ABBVIE har initiert studien. Studien vil fortsette inntil planlagt antall pasienter er inkludert (sannsynligvis til ca februar 2020) eller inntil ABBVIE velger å avslutte studien.

Kontaktinformasjon

Vedrørende spørsmål om studien, kan lungekreftmiljøet på Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus kontaktes.

Ved spørsmål, kontakt studiesykepleierne:

  • Tina Traa (22 93 53 39)
  • Mai Linn Aase (22 93 46 69)
  • Karia Anne Seime (22 93 40 00)

eller legene Mette Sprauten eller Åslaug Helland.

Pasienter kan henvises via lege på sykehus.

Ansvarlig for studien er: Åslaug Helland

Pasienter som er aktuelle for studier må henvises via fastlege eller sykehus.

Henvisning sendes:
Oslo universitetssykehus
Onkologi
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Akershus universitetssykehus
  • St. Olavs Hospital
  • Vestre viken
  • Helse Bergen
  • Helse Stavanger