Sikkerhet og tolerabilitet av behandling med INCB 81776-101 ved avansert kreftsykdom

Studien undersøker sikkerhet og tolerabilitet ved studielegemiddelet INCB081776 alene og i kombinasjon med immunterapi hos pasienter med ulike typer avansert kreftsykdom.

Om studien

Gjennom denne studien søker vi å bedre forståelse og økt kunnskap om sammenheng mellom kreftsykdommen og klinisk effekt av studielegemiddelet INCB081776 i kombinasjon med immunterapi, hvordan genetiske endringer i kreftcellene påvirker sykdomsutvikling, prognose og behandlingseffekt og å studere virkningsmekanismer for studielegemiddlet og ev. resistensmekanismer.

Multisenterstudie

I Norge er det Oslo universitetssykehus og Haukeland universitetssykehus som vil delta i denne studien.
 
Oslo universitetssykehus er nasjonalt koordinerende senter og har hovedansvar.

Les mer om studien på www.ClinicalTrials.gov

Vitenskapelig tittel

En fase 1A/1B studie for å undersøke sikkerhet og tolerabilitet av behandling med INCB081776 hos pasienter med avansert kreftsykdom.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.05.2022 fram til 31.12.2026

Hvem kan delta?

Personer som kan delta i denne studien er voksne pasienter som er minst 18 år gamle med avansert/metastatisk kreft, som ikke har noe tilgjengelig standardbehandling, dvs. har progrediert på eller er intolerant mot standardbehandling.

For å kunne delta i studien må du blant annet ha en relativt god almenntilstand, normal nyre-, lever- og beinmargsfunksjon, samt være villig til å komme på regelmessige visitter ved sykehuset.
 
Behandlende lege må henvise for mulig deltakelse i studien.

Hva innebærer studien?

Studien innebærer oppmøte og behandling ved sykehuset hver fjerde uke. 

Prosedyrer vil inkludere 
  • legeundersøkelser
  • radiologiske undersøkelser (vanligvis CT)
  • øyeundersøkelser
  • blod- og urinprøver (inkludert månedlige graviditetstester for kvinner i fertil alder)
  • analyser av tumorvev, inkludert mulig ekstra frivillig biopsi
 
Studiebehandlingen pågår så lenge den anses som formålstjenlig, vanligvis til sykdommen forverres eller det oppstår så plagsomme bivirkninger at det er bedre for pasienten å stanse behandlingen.

Vær oppmerksom

Helsetilstanden kan forbedres, forverres, eller være som før når du deltar i studien. Det er ingen garanti for at du vil ha nytte av behandlingen, men din deltakelse i denne studien kan gi fordeler for fremtidige pasienter.

All utprøving innebærer en viss risiko, men studiepersonalet vil overvåke deg for å redusere bivirkninger og ubehag mens du er i studien. Som ved all kreftbehandling kan bivirkningene være milde eller alvorlige og sjeldne tilfeller kan de til og med være livstruende.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål bes fastlege eller sykehuslege om å ta kontakt med Dr. Knut Smeland, tlf nr.: 91 69 42 47.

Henvisning om mulig deltakelse i studien sendes til:

Oslo universitetssykehus HF
Kreftklinikken
Avdeling for kreftbehandling/Henvisning
Radiumhospitalet
Postboks 4953 Nydalen
0424 Oslo

 

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Helse Bergen