Sarkom: En studie av cellegift for behandling av tilbakevendende og primær refraktær Ewings sarkom - rEECur

Sammenligning av fire cellegiftbehandlinger for Ewing sarkom, en sjelden, ondartet svulsttype som forekommer i ben og bløtvev. Denne studien tar ikke inn nye deltakere lenger.

Om studien

Ewing sarkom er en sjelden, ondartet svulsttype som forekommer i ben og bløtvev og hovedsaklig rammer barn og unge.

Seks av ti pasienter oppnår langtidsoverlevelse ved hjelp av behandling med cellegift, kirurgi og strålebehandling. Omtrent femten prosent  av pasientene har ikke effekt av behandlingen og inntil 50 prosent får tilbakefall etter første behandlingsrunde. For disse pasientene er prognosen dårlig, og overlevelsesandelen har ikke bedret seg de siste 25 årene.

Fire cellegiftbehandlinger har utviklet seg til å bli de mest vanlige når det gjelder behandling av tilbakefall eller manglende effekt av primærbehandlingen. Topotekan og cyclofosfamid (TC), irinotekan og temozolomid (IT), gemcitabin og docetaxel (GD) eller høydose ifosfamid (IFOS). Denne studien har til hensikt å sammenligne disse fire behandlingene for å finne den mest effektive av dem. Bivirkninger og livskvalitet skal også vurderes.

Vitenskapelig tittel

En internasjonal, randomisert, kontrollert studie med cellegift for behandling av pasienter med tilbakefall eller primær refraktær Ewing sarkom

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Pasienter med residiv av Ewing sarkom eller refraktær Ewing sarkom kan delta.

Hva innebærer studien?

Kontaktinformasjon

Dr Kirsten Sundby Hall, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet, Telefon: 22 93 40 00.

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta.

For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Pasienter som er aktuelle for studier må henvises via fastlege eller sykehus.

Henvisning sendes til:

Oslo universitetssykehus
Onkologi
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Helse Bergen
  • St. Olavs Hospital
  • Universitetssykehuset Nord-Norge