Prostatakreft - Strålebehandling ved begrenset spredning til bekkenlymfeknuter etter tidligere kirurgi (STORM)

Studien undersøker effekten av strålebehandling mot hele lymfeknuteområdet i bekkenet, gitt som tillegg til kortvarig hormonbehandling med tilhørende lokalbehandling. Vi vil undersøke om denne kombinasjonen gir en meningsfull gevinst, når den veies opp mot bivirkningene denne behandlingen kan gi.

Om studien

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Dette er en studie for deg som har fått påvist tilbakefall av prostatakreft i et begrenset antall lymfeknuter i bekkenet, etter tidligere operasjon eller strålebehandling. Det skal ikke være påvist spredning til andre deler av kroppen.

For å være må i studien må du ha en relativt god allmenntilstand og normal nyre- og leverfunksjon. Du må også være villig til å komme på regelmessige visitter ved Radiumhospitalet. For mer informasjon rundt studiens inklusjonskriterier, ta kontakt med studielege.

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Alle deltakerne vil få behandling i form av kortvarig hormonbehandling og operasjon, eller høydosert målrettet strålebehandling av bekkenlymfeknutene, der spredning er påvist. Basert på randomisering (elektronisk loddtrekning), vil halvparten i tillegg få alminnelig ekstern strålebehandling mot hele bekkenlymfeknuteområdet . Studien har som mål å undersøke om det er holdepunkt for at denne strålebehandlingen reduserer risiko for tilbakefall og virker livsforlengende. Studien undersøker også i hvilken grad denne behandlingen øker risiko for strålebivirkninger.  Du kontrolleres regelmessig i fem år etter behandlingsstart. Du får ingen kompensasjon for deltakelse, og heller ikke noen ekstra utgifter ved å delta. 

Dette er en stor internasjonal samarbeidsstudie som er sponset av Universitetssykehuset i Ghent, Belgia. Det skal delta totalt 178 pasienter i denne studien på verdensbasis, hvorav rundt 20 pasienter ved Radiumhospitalet på Oslo universitetssykehus. Dette er det eneste deltakende sykehuset i Norge.

Vær oppmerksom

Fordelen ved å delta i studien er først og fremst at du får mulighet til å få en strålebehandling som vi håper kan redusere risikoen for, eller utsette tiden til, tilbakefall og spredning av kreftsykdommen. Ved å delta bidrar du til kunnskap om effekt, bivirkninger og livskvalitet ved de ulike behandlingsoppleggene. På denne måten vil framtidige pasienter få mer sikker informasjon om hva som er den best mulige behandlingen.

Ulempene ved å delta er først og fremst at du, dersom du trekkes ut til å få strålebehandling mot bekkenlymfeknuteområdet, utsettes for økt risiko for bivirkninger av strålebehandlingen.

Alle pasientene som deltar i studien får strålebehandling mot ett eller flere områder.  De fleste får strålebehandling mot prostataområdet, halvparten mot bekkenlymfeknuteområdet, og noen mot lymfeknutene med påvist spredning. Mer enn halvparten av pasientene som får slik strålebehandling vil oppleve lette eller moderate plager fra urinveier eller tarm i forbindelse med behandlingen.

Fra urinveiene kan du oppleve plager som:
• Svie ved vannlating
• Hyppig vannlating
• Eventuelt forverret urinlekkasje

Fra tarmen kan du oppleve bivirkninger som:
• Løsere avføring
• Hyppig avføringstrang
• Blod eller slim i avføringen

Disse plagene kommer vanligvis gradvis i løpet av ukene strålebehandling pågår. Plagene avtar gradvis i løpet av uker og måneder etter at behandlingen er ferdig. En mindre andel vil også oppleve at plagene vedvarer over lang tid, i et omfang som kan gå ut over livskvaliteten.

Bivirkningene etter robotassistert lymfeknutedisseksjon er relativt sjeldne. Etter operasjonen kan du oppleve forbigående lekkasje av lymfevæske med hevelse i beina og lyskeområdet (lymfødem). Hos noen få pasienter kan lymfødem vedvare over lengre tid. Skade på urinlederen (mellom nyre og urinblære) kan forekomme i sjeldne tilfeller.

Hormonbehandlingen kan gi bivirkninger som:
• hetetokter
• svekket ereksjonsevne
• redusert tiltakslyst
• smerter i skjelett
• utslett
• prikking i huden
• nedsatt stemningsleie

Dersom du har diabetes, vil blodsukkerkontrollen kunne bli vanskeligere. Etter at hormonbehandlingen er avsluttet, vil plagene i de fleste tilfeller gå gradvis tilbake. Testosteronnivået vil vanligvis forbli lavere enn det var før du startet.

Deltakelse i studien gir en mulig fordel ved at varigheten av hormonbehandlingen i denne omgang blir kortere enn vi ellers ville ha anbefalt deg.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål, bes fastlege eller sykehuslege ta kontakt med Dr. Reino Heikkilä, tlf nr.: 22 93 40 00

Henvisning om mulig deltakelse i studien sendes til:

Oslo universitetssykehus HF
Onkologi
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo