Pilotprosjekt: Digitale pasientforløp for pasienter med HIV

Hensikten med prosjektet er å etablere og prøve ut et digitalt forløp for en pasientgruppe ved å etablere elektroniske verktøy som et supplement til oppmøte til polikliniske konsultasjoner. Denne studien tar ikke inn nye deltakere lenger.

Om studien

Prosjektets hovedmål er å etablere og pilotere et digitalt pasientforløp for oppfølging av en pasientgruppe ved hjelp av digitale pasienttjenester som kan breddes til andre pasientgrupper.

Pilotprosjektet vil utarbeide erfaringsgrunnlag og overordnet plan for å ta i bruk digitale pasientforløp også for andre brukergrupper.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Hvordan melde interesse for studien/hvem kan delta:

Piloten er for pasienter som er symptomfrie bærere av HIV-viruset.

Følgende kriterier må oppfylles hvis du ønsker å være med i piloten:

  • Du må være godt behandlet (hiv-RNA < 50 kopier/ml)
  • Det må være minst 3 år siden du fikk diagnosen din
  • Du har ingen andre kjente sykdommer som krever spesialistoppfølging

    Når du melder deg som deltaker, forplikter du deg til
  • å delta i en pilot som innebærer et fulldigitalt oppfølgingsløp i hele pilotperioden
  • å delta i evaluering i etterkant (prosjektrapport og evaluering)

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Oslo universitetssykehus har siden 2018 jobbet med å etablere digitale pasientforløp som helt eller delvis kan erstatte oppmøte og konsultasjon på poliklinikk. Dette skal vi gjøre ved hjelp av digitale pasienttjenester som er tilgjengelige ved OUS i dag. Vi ønsker å prøve ut dette for en mindre gruppe pasienter før vi tilbyr muligheten til alle. Derfor søker vi nå deltakere til et pilotprosjekt.

Hva innebærer deltakelse i pilotprosjektet?
Som deltaker vil du være med på å teste ut hvordan det fungerer å erstatte oppmøte og konsultasjon på poliklinikk med digitale pasienttjenester. Det innebærer at du bruker de digitale tjenestene som er tilgjengelig for å kommunisere med lege, sykepleier og sekretær om timer, behandling og oppfølging. I stedet for å ringe inn for å bytte time, bruker du tjenesten for timeendring på helsenorge.no. I stedet for å møte opp fysisk til konsultasjon, kommuniserer du og din behandler ved hjelp av utfylling og innsending av konsultasjonsskjema og sikker melding. Du vil fortsatt måtte møte opp for blodprøvetaking, men prøvesvar kan gjøres tilgjengelig for deg på helsenorge.no.

Vær oppmerksom

Fordeler og ulemper
Fordelene med et digitalt pasientforløp er at du kan kommunisere med din behandler når det passer deg best, via de løsningene som tilbys. Kommunikasjonen skal kunne erstatte et fysisk oppmøte til konsultasjon ved poliklinikken.

Ulempene er at kommunikasjonen ikke skjer i sanntid. Det betyr at du vil få svar på innsendte spørsmål innen den svarfristen som oppgis av poliklinikken.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål, ønsker du mer informasjon om prosjektet eller å melde deg som pilotbruker, kan du ta kontakt med din faste sykepleier ved poliklinikken, eller en av følgende: