Persontilpasset behandling av barneleddgikt -MinJIA

Formålet med MinJIA-studien er å undersøke hvorvidt leddinjeksjoner med kortison (triamcinolon hexacetonid) i kombinasjon med tumor nekrose faktor(TNF)-hemmer er mer effektivt enn TNF-hemmer alene hos barn og ungdom med barneleddgikt (juvenil idiopatisk artritt, JIA).

Om studien

Barneleddgikt (Juvenil idiopatisk artritt, JIA) er en kronisk sykdom med betennelse i ledd som kan føre til skader og funksjonstap. Nye medikamenter og behandlingsstrategier, som tumor nekrose faktor (TNF)-hemmer, har bedret sykdomsforløpet ved JIA, men majoriteten av pasientene oppnår ikke en tilstand uten sykdomsaktivitet. Kortison- injeksjoner i betente ledd er i utstrakt bruk, men prosedyren er smertefull og krever oftest narkose hos barn. Ingen kontrollerte studier har målt effekten av leddinjeksjoner, og vi vet ikke om leddinjeksjoner gir tilleggseffekt hos JIA pasienter som starter behandling med TNF-hemmer.

MinJIA er en nasjonal randomisert studie utformet for å måle hvorvidt leddinjeksjoner i kombinasjon med TNF-hemmer er mer effektivt enn TNF-hemmer alene. Alle helseregioner deltar, og studien ledes fra Oslo Universitetssykehus.

Det viktigste utfallsmålet er remisjon, som betyr ingen symptomer på eller tegn til aktiv sykdom.

Forskningsspørsmålet bak studien er: Gir kortisoninjeksjoner i betente ledd en tilleggseffekt når en starter TNF-hemmer ved barneleddgikt? Begge mulige utfall av studien vil få betydning for klinisk praksis. Dersom en strategi som inkluderer leddinjeksjoner er best, vil MinJIA studien bidra til kunnskapsbaserte anbefalinger med mer vekt på leddinjeksjoner. Dersom det viser seg at kortisoninjeksjoner i alle betente ledd er overflødig når en starter TNF-hemmer behandling, vil klinisk praksis endres slik at barn, ungdom og familier kan spares for ubehagelige og tidkrevende prosedyrer, og kostnader for samfunnet kan reduseres.

Multisenterstudie

MinJIA er en multisenterstudie med følgende sentre: OUS er koordinerende senter for studien. I tillegg er barneavdelingene ved Haukeland universitetssykehus, St.Olavs hospital og Universitetssykehuset i Nord-Norge studiesentre.

Vitenskapelig tittel

Persontilpasset behandling av barneleddgikt, MinJIA. En nasjonal randomisert studie av effekten ved ulike behandlingsstrategier og mulige risikofaktorer for behandlingssvikt.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

For å delta må du være fra 1 – 18 år og har aktiv barneleddgikt (juvenil idipatisk artritt) hvor det vurderes å starte med tumor nekrose faktor(TNF)-hemmer.

Du kan ikke delta hvis du:

  • tidligere har brukt mer enn en TNF-hemmer
  • er eller planlegger å bli gravid
  • ammer

Det er mulig du ikke kan delta hvis du har allergi eller intoleranse mot innholdsstoffer i studielegemiddelet, for eksempel laktose eller enkelte andre sukkertyper. Enkelte medisiner kan ikke kombineres med triamcinolon hexacetonid.

Er du interessert i å delta i studien kan du henvises fra barnelege, revmatolog eller fastlege til enhet for barne- og ungdomsrevmatologi Oslo Universitetssykehus. Du kan også ta kontakt direkte via e-post, se kontaktinformasjon.

Hva innebærer studien?

202 barn inkluderes og følges med moderne behandlingsprinsipper i ett år.

Det gjøres kliniske undersøkelser, ultralyd og ved behov MR. Foreldre og pasienter fyller ut spørreskjema om selvopplevd helse. Blodprøver til måling av legemiddel konsentrasjon og immunogenetiske tester samles inn. Gjennom analyse av mangeartede faktorer vil studien bidra til utvikling av persontilpasset behandling ved barneleddgikt.

Vær oppmerksom

Fordeler ved å delta i studien er at du får systematisk og tett oppfølging og at du bidrar til bedre kunnskap om JIA behandling.

Ulempen kan være at  kontroller kan ta litt lenger tid enn normalt.

Kontaktinformasjon

Pernille Bøyesen

Lokal utprøver (Revmatolog og overlege ved enhet for barne- og ungdomsrevmatologi, OUS)

boyper@ous-hf.no

Anna-Birgitte Aga

Nasjonal utprøver (Revmatolog og overlege ved enhet for barne- og ungdomsrevmatologi, OUS)

aaga@ous-hf.no