Pembrolizumab mot nerveskjedekreft

Vi undersøker sikkerheten og effekten ved bruk av pembrolizumab hos pasienter med malign perifer nerveskjede tumor (MPNST) som ikke er tilgjengelig for kirurgi.

Om studien

Hensikten med studien er å undersøke sikkerheten og effekten ved bruk av pembrolizumab hos pasienter med malign perifer nerveskjede tumor (MPNST) som ikke er tilgjengelig for kirurgi. Medikamentet pembrolizumab er godkjent for behandling av visse typer føflekkreft, men er foreløpig ikke godkjent for behandling av MPNST.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er avsluttet

Hvem kan delta?

Pasienter med bekreftet malign perifer nerveskjedekreft.

Hva innebærer studien?

Pasienter som kan være aktuelle for studien må gjennom innledende undersøkelser (screening).
Dersom de innledende undersøkelsene viser at pasienten kan delta i studien, vil man kunne starte studiebehandlingen.

Hver behandlingssyklus varer i 3 uker hvor pembrolizumab blir gitt som en intravenøs infusjon over 30 minutter første dag i hver syklus. Ved hvert besøk (hver tredje uke) vil det også bli tatt blodprøver og eventuelle bivirkninger vil bli registrert. Det vil også regelmessig bli tatt CT eller MR bilder. I tillegg vil det bli tatt nye prøver fra svulstvevet som sammen med tidligere lagrede vevsprøver, vil bli undersøkt for ulike biomarkører. Det vil også bli tatt vevsprøver fra nevrofibromer uten kreftforandring om slike er tilgjengelige for prøvetakning.

Pasientene kan motta studiebehandling i opp til 10 sykluser (30 uker). Etter avsluttet behandling følges pasientene ved sykehuset hver 9. uke inntil kreftsykdommen eventuelt forverrer seg, pasienten starter ny behandling eller studien avsluttes.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål bes fastlege eller sykehuslege om å ta kontakt med Utprøvingsenheten ved OUS, tlf: 22 93 40 00.

Fastlegen eller sykehus må sende henvisning til:

Oslo universitetssykehus HF
Kreftklinikken
Avdeling for kreftbehandling/ Henvisning
Radiumhospitalet
Postboks 4953 Nydalen
0424 Oslo