Patritumab Deruxtecan sammenliknet med platinabasert kjemoterapi etter mislykket standardbehandling

I denne studien skal vi se om patritumab deruxtecan har noen effekt i å stoppe tumorveksten ved lungekreft. Formålet er å sammenligne effekten av dette medikamentet med effekten av platinabasert kjemoterapi. Sistnevnte er per i dag standardbehandling når EGFR-TKI ikke har effekt.

Om studien

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 15.02.2023 fram til 31.03.2026

Hvem kan delta?

Denne studien passer for pasienter som er minst 18 år gamle og har ikke-småcellet lungekreft med EGFR-mutasjon som ikke kan fjernes kirurgisk eller som  har spredt seg fra lungen(e) til andre deler av kroppen.

For å kunne delta i studien må du blant annet ha en relativt god almenntilstand, normal nyre-, lever- og beinmargsfunksjon, samt være villig til å komme på regelmessige kontroller på sykehuset. Inklusjon i denne studien skjer kun etter henvisning fra behandlende lege, slik at man kan passe på at alle inklusjonskriterier blir oppfylt.

Hva innebærer studien?

Hvis du velger å delta i denne studien blir du randomisert til en av to armer. I den ene mottar studiedeltakere standardbehandling for pasienter i din situasjon. I den andre blir pasienter behandlet hver tredje uke med patritumab deruxtecan (studielegemiddel). Patritumab deruxtecan er et studielegemiddel som blir utviklet for å behandle pasienter med lungekreft, samt pasienter med bryst- og tykktarmskreft. I denne studien skal vi se om patritumab deruxtecan har noen effekt i å stoppe tumorveksten ved lungekreft. Hensikten med denne studien er å undersøke sikkerheten og virkningen til patritumab deruxtecan og hvor godt det tolereres.

Studien innebærer oppmøte og behandling ved sykehuset hver tredje uke eller 21. dag.
Prosedyrer vil inkludere legeundersøkelser, radiologiske undersøkelser (vanligvis CT), blod- og urinprøver (inkludert månedlige graviditetstester for kvinner i fertil alder), ultralyd av hjertet, øyeundersøkelser, analyser av tumorvev, inkludert mulig ekstra frivillig biopsi og mer. Du vil i tillegg bli spurt om å fylle ut spørreskjemaer som skal kartlegge dine symptomer, og hvordan du har det ellers underveis. 

Studiebehandlingen pågår så lenge den anses som formålstjenlig, vanligvis til sykdommen forverres eller det oppstår uakseptable bivirkninger.

Vær oppmerksom

Hvis du velger å delta i denne studien samtykker du også til et behandlingsforløp som innebærer flere undersøkelser og evt kontakt med sykehuset enn som kreves under standardbehandling. På den måten kan deltakelsen kanskje være mer tidskrevende enn oppfølgning ellers.

All legemiddelutprøving innebærer en viss risiko, men studiepersonalet vil overvåke deg for å redusere bivirkninger og ubehag mens du er i studien.

Som ved all kreftbehandling kan bivirkningene være milde eller alvorlige.

Helsetilstanden kan forbedres, forverres, eller være som før når du deltar i studien.

Det er ingen garanti for at du vil ha nytte av behandlingen, men din deltakelse i denne studien kan gi fordeler for fremtidige pasienter.

Kontaktinformasjon

Henvisning om mulig deltakelse i studien sendes til:
 
Oslo universitetssykehus HF
Kreftklinikken
Avdeling for kreftbehandling/Henvisning
Radiumhospitalet
Postboks 4953 Nydalen
0424 Oslo
 

Dr. Henrik Horndalsveen

23 02 66 00

Ved spørsmål bes fastlege eller sykehuslege om å ta kontakt.

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Helse Stavanger
  • Akershus universitetssykehus