Øyedråper ved kataraktkirurgi (pre-CIN)

Vi undersøker om NSAIDs øyedråper gitt i relasjon til grå stær (katarakt) kirurgi bør startes dagen før operasjon eller om det er tilstrekkelig å starte dagen etter, og videre om det har en gunstig effekt å gi steroid-øyedråper i tillegg.

Om studien

Grå stær (katarakt) er at linsen inni øyet er uklar, som igjen gir tåkete syn. Dette er en vanlig tilstand som kommer med alderen. Det kan behandles med grå stær-kirurgi der man fjerner den uklare linsen og setter inn en ny kunstig linse i øyet. Dette er en svært vanlig operasjon som det utføres mer enn 50 000 av i Norge hvert år. 

Etter slike operasjoner gis øyedråper for å dempe betennelsesreaksjonen som oppstår etter øyekirurgi. I noen tilfeller kan det også oppstå såkalt cystisk makulaødem etter operasjonen. Dette er en opphopning av væske (ødem) i skarpsynsområdet på netthinnen bakerst i øyet, noe som gir dårlig syn.
 
Formålet med denne studien er å undersøke effekten av å gi NSAIDs øyedråper (ikke-steroid-øyedråper) startet dagen før kirurgi versus oppstart dagen etter. I en tredje gruppe vil vi undersøke om det er tilleggseffekt av å gi standard steroid-øyedråper i kombinasjon med NSAIDs øyedråper. Vi vurderer effekten med hensyn til betennelsesreaksjonen inni øyet og risikoen for cystisk makulaødem.

Vitenskapelig tittel

Øyedråper ved kataraktkirurgi

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Pasienter som skal opereres for grå stær på Øyeavdelingen på Oslo universitetssykehus vil bli spurt om de ønsker å delta i studien dersom man tilfredsstiller inklusjonskriteriene. 

Aktuelle pasienter henvises til Øyeavdelingen ved Oslo Universitetssykehus, Seksjon for fremre segment. Henvisningen adresseres:
Oslo universitetssykehus
Øyesykdommer
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Hva innebærer studien?

Deltakelse i studien innebærer at du blir tilfeldig fordelt (randomisert) til enten å få NSAIDs-øyedråper starten dagen før operasjon, startet dagen etter operasjon, eller NSAIDs-øyedråper og steroid-øyedråper startet dagen etter operasjon. Operasjonen er lik for alle grupper, og tilsvarende for de som ikke deltar i studien. I etterkant av operasjonen blir du undersøkt etter 1 uke, 6 uker og 6 måneder. Det er vanlig med oppfølging etter slike operasjoner selv om man ikke deltar i en studie, men deltar du i studien vil det bli 1-2 ekstra kontroller. På kontrollene vil vi blant annet teste synet ditt og undersøke øyet i en spaltelampe, og vi gjør målinger med ulike instrumenter som ikke innebærer noen risiko for deg som deltaker.

Vær oppmerksom

Deltakelse i studien innebærer litt flere kontroller på Øyeavdelingen på Oslo universitetssykehus enn det som er vanlig etter en slik operasjon. Men samtidig får du da tett oppfølging på samme avdeling som har utført operasjonen, med mulighet for undersøkelse av kirurgen ved behov. Både NSAIDs øyedråper og steroid-øyedråper har vært mye brukt etter grå stær kirurgi, og bruken av disse vurderes å ha en lav risiko. Ved å delta i studien bidrar du til ny kunnskap som vil kunne gi en mer optimal behandling for denne pasientgruppen i fremtiden. 

Kontaktinformasjon

Kontaktperson for studien er prosjektleder Olav Kristianslund (seksjonsleder og overlege).

Telefonnummer til Øyeavdelingen er 22 11 85 45 (sentralt) eller 22 11 75 99 (forskningssekretær).