Operasjon ved inneklemmingssyndrom (FAI-syndrom) i hofteledd hos unge pasienter

Vi ønsker å evaluere effekten av kikkhulls-operasjon (artroskopi) i hofteleddet hos unge pasienter med inneklemmings-syndrom i hofteleddet (impingement eller FAI-syndrom). Denne studien tar ikke inn nye deltakere lenger.

Om studien

Studien ledes av Professor May Arna Risberg, og overlege og stipendiat Kristian Marstrand Warholm. Ønsker du mer informasjon om studien kan du ta kontakt med sistnevnte på krmars@ous-hf.no Husk at du ikke må sende e-post med sensitive personopplysninger om deg selv eller andre.

Formål

Vi ønsker å evaluere effekten av kikkhulls-operasjon (artroskopi) i hofteleddet hos unge pasienter med inneklemmings-syndrom i hofteleddet (impingement, eller FAI-syndrom).

Noen ganger oppstår det ekstra benvev på lårhalsen eller i hofteskålen. Dette ekstra benvevet kan føre til at lårbeinet «gnisser» mot hofteskålen. Gnissingen skjer når du enten bøyer i hoften, roterer eller fører benet innover.

Vi har lite kunnskap i dag om sammenhengen mellom symptomer og strukturelle forandringer i hoften. Vi vet også lite om hvilke tiltak som gir best effekt på denne tilstanden, inneklemmings-syndrom.

Derfor er vi i gang med en denne studien, et internasjonalt forskningsprosjekt der vi skal undersøke effekten av kirurgisk behandling. Vi tilbyr deg som har inneklemmings-syndrom å være med for å avdekke dette viktige spørsmålet og hvilke tiltak som kan hjelpe for denne tilstanden.

Sammenligner to grupper med to ulike kirurgiske inngrep

Studien er designet for å finne ut effekten av kirurgisk behandling ved å sammenlikne to grupper. Behandlingen du mottar defineres under operasjonen ved såkalt randomisering, altså loddtrekking.

Hvis du blir plukket ut til å delta i studien vil vi med andre ord trekke lodd om hilken av disse to behandlingene du får:

  1. Den ene behandlingen består av undersøkelse av hofteleddet med kikkhullskirurgi i narkose. Her sikres at hofteleddet fungerer som det er tiltenkt.
  2. I den andre behandlingen gjøres det i tillegg til ovenstående, en tilpasning av enten lårbenshode/hofteskål eller begge deler hvor overskytende ben fjernes.

Oppfølging

De som deltar følges i minimum 12 måneder etter kirurgisk behandling, med individuelt tilrettelagt fysioterapi og hyppig kontroll hos kirurg.

Alle deltakerne i denne studien følger det samme, individuelt tilpassede rehabiliteringsprogrammet i etterkant. Rehabiliteringsprogrammet er utviklet og basert på det beste kunnskapsgrunnlaget vi i dag har innenfor dette feltet.

Vitenskapelig tittel

Kirurgisk behandling versus diagnostisk artroskopi for pasienter som vurderes som kasus for hofteartroskopi

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Denne studien tar ikke inn nye deltakere lenger. Du kunne delta i studien dersom du 

  • har tilstanden som kalles "Inneklemmingssyndrom i hofteleddet", eller på engelsk Femeroacetabular Impingement Syndrome (FAI- Syndrom). Tilstanden kalles også impingement.
  • er mellom 18-50 år.

Du kunne ikke delta i studien dersom du

  • tidligere er operert i, eller har annen dokumentert eller mistenkt sykdom i den aktuelle hoften herunder artrose/slitasjegikt
  • under operasjonen viser seg å ha en skade som er mer alvorlig enn først antatt, og at vi må sette inn andre tiltak.

Denne studien tar ikke inn nye deltakere lenger. Se i kontaktfeltet hvordan du kunne melde din interesse. Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege/fastlegen sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Undersøkelser

Dette er undersøkelser du må gjennomgå dersom du blir med i studien:

Alle tar vanlige røntgenbilder, noen tar MR undersøkelse i tillegg. Mange har allerede gjennomført disse undersøkelsene før første konsultasjon hos oss. Hvis ikke, utføres disse undersøkelsene hos oss. I tillegg skal alle gjennomgå noen kliniske tester for bevegelsesutslag, muskelstyrketester, og svarer på noen spørreskjema om smerter, symptomer og funksjon.

Tidsskjema

Om du ønsker å delta, prioriteres du for å få kirurgi, raskt. Alle undersøkes rett før kirurgi og etter 6, 12 og 24 måneder av kirurg og fysioterapeut. I tillegg følger du et 3 måneders rehabiliteringsprogram av fysioterapeut som tilpasses individuelt.

Vær oppmerksom

Fordeler og Ulemper ved å delta i studien

Du blir fulgt opp mye tettere enn ved vanlig operasjon; både med trening/rehabilitering og av kirurg. Potensielle problemer blir dermed oppdaget umiddelbart, og vi kan håndtere problemene raskt på grunn av tett kontakt med fysioterapeut og kirurg.

Vi mangler kunnskap om effekten av kirurgi i hofteleddet i dag. Om den ene behandlingen viser seg bedre enn den andre, vil det være mulig for deg å bytte behandling etter 12 måneder.

Kompensasjon

Det er søkt om midler til å dekke rehabiliteringen hos fysioterapeut slik at behandlingen er omkostningsfri for deg, i motsetning til vanlig behandling.

Kontaktinformasjon

Postadresse

Oslo universitetssykehus
Ortopedisk avdeling, Ullevål
Postboks 4950 Nydalen
0424 OSLO

E-post

krmars@ous-hf.no Husk at du ikke må sende e-post med sensitive personopplysninger som informasjon om din eller andres sykdom, diagnose, personnummer eller andre opplysninger underlagt taushetsplikt.

Samarbeidspartnere

Steder hvor studien gjennomføres:

  • Oslo universitetssykehus.
  • Lund universitetssykehus (Sverige).
  • Horsens regionssykehus (Danmark).
  • Ottawa (Kanada).