Operasjon for brudd i albuespissen

Vi sammenligner to operasjonsmetoder i behandlingen av brudd i albuespissen. Vi undersøker deg som er behandlet for brudd i albuen, og registrerer albuefunksjon, resultater fra røntgenundersøkelse, komplikasjoner, fornøydhet og livskvalitet knyttet til din helse. Denne studien tar ikke inn nye deltakere lenger.

Om studien

Studien sammenligner to veletablerte operasjonsmetoder i behandlingen av brudd i albuespissen. De to operasjonsmetodene er:

 1. Metallpinner og cerclage (metallwire)
 2. Plate- og skruefiksasjon

Du blir fulgt opp av fysioterapeuter og kirurger. Etter operasjonen blir du fulgt opp etter seks og tolv uker, deretter etter ett og to år. Vi planlegger også en oppfølging fem år etter skaden. Det blir tatt røntgenbilder ved hver oppfølging. Fjerning av metall forekommer hyppig i følge tidligere rapporter, og vi ønsker å kartlegge omfanget av sekundære operasjoner.

Vitenskapelig tittel

Operativ behandling av brudd i olecranon

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Du kan delta i studien dersom du

 • har brudd i albuespissen med feilstilling
 • er mellom 18 og 75 år
 • kan møte til kontroller

Bruddet må kunne opereres med begge metoder.

Du kan ikke delta i studien dersom du

 • ikke kan samtykke på egne vegne (ikke samtykkekompetent)
 • har flere samtidige brudd i den skadede armen
 • har redusert funksjon i armen(e) før bruddet

eller dersom

 • bruddet strekker seg forbi albueleddet
 • albuen var eller er ute av ledd i forbindelse med bruddet

Hva innebærer studien?

Undersøkelser du må gjennom

Røntgenbilder av den opererte albuen blir tatt ved hver kontroll. Du blir intervjuet og undersøkt først av fysioterapeut, deretter av kirurg.

Tentativt tidsskjema

Du blir fulgt i to år, og med mulighet for oppfølging fem år etter skaden. Totalt gjøres det fem kontroller i toårsperioden. Prosjektet vil rekruttere pasienter i inntil fire år.

Fordeler og ulemper ved å delta i studien

Du blir fulgt opp noe oftere og mer systematisk enn ved rutinemessig oppfølging. Vanligvis blir oppfølging etter brudd i albuespissen avsluttet etter 3 måneder, og om du har behov for fjerning av implantatet må du henvises på nytt fra fastlegen din.

Dersom du deltar i prosjektet vil du bli fulgt opp i to år, og behov for fjerning av implantater blir fanget opp i denne perioden.

Studien vil bli stoppet hvis en av metodene viser seg å være betydelig bedre eller verre i behandlingen av brudd i albuen.

Eventuell kompensasjon

Prosjektet har ikke mottatt midler som er avsatt til å kompensere utgiftene dine. Vi søker om midler for å ha mulighet til å dekke transportutgifter, men vi har foreløpig ikke mottatt slike midler.

Sted hvor studien gjennomføres

 • Oslo Universitetssykehus
 • Bærum Sykehus (Vestre Viken)
 • Sykehuset Vestfold
 • Stavanger Universitetssykehus
 • Diakonhjemmet Sykehus
 • St. Olavs Hospital

I tillegg utføres studien ved Akademiska Sjukshuset i Uppsala og Universitetssjukhuset (US) Linköping i Sverige.

Pasienter med brudd i albuespissen som diagnostiseres ved studiesykehusene kan delta i studien.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med nærmeste behandlingssted som deltar i prosjektet.

Kaare Midtgaard

Overlege ved OUS

kaamid@ous-hf.no

Prosjektet ledes av Kaare Midtgaard, overlege ved Oslo Universitetssykehus.

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

 • Vestre viken
 • Sykehuset i Vestfold
 • St. Olavs Hospital
 • Helse Stavanger
 • Diakonhjemmet sykehus