Omega-3 fettsyrer til eldre med gjennomgått hjerteinfarkt

Vi undersøker effekten av daglig tilskudd av 1.8 g marine omega-3 fettsyrer til pasienter på 70-82 år med gjennomgått hjerteinfarkt med tanke på nytt hjerteinfarkt, hjertesvikt, behov for invasiv behandling eller død i løpet av to års oppfølging (OMEMI-studien).

Om studien

Det foreligger lite kunnskap om prognosen etter gjennomgått hjerteinfarkt hos personer over 70 år, og effekten av omega-3 fettsyretilskudd hos denne aldersgruppen er ukjent.

Vitenskapelig tittel

Omega-3 fettsyrer til eldre pasienter med hjerteinfarkt

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

I et randomisert forsøk der halvparten får placebo-kapsler (maisolje) er det kalkulert med et behov for 1 000 pasienter for å oppnå en ønsket effekt.

Kvinner og menn i alderen 70-82 år som nylig har gjennomgått et hjerteinfarkt kan delta i studien..

Studien foregår flere steder:

  • Oslo universitetssykehus
  • Akershus universitetssykehus
  • Stavanger universitetssjukehus – Helse Stavanger
  • Universitetet i Oslo

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Randomiserte kliniske studier oppfattes i dag som "gullstandard" for ny kunnskap i klinisk forskning. OMEMI-studien er en slik studie der deltagerne blir tilfeldig fordelt til enten omega-3 fettsyretilskudd eller til såkalt placebo (i denne studien maisolje som er uten kjente effekter på hjerte-karsykdommer). Verken deltaker eller de som arbeider med studien vil vite om den enkelte deltager får aktivt stoff (omega-3 fettsyre) eller placebo før studien er avsluttet.

Deltagerne får god oppfølging etter hjerteinfarktet, og det vil bli tatt blodprøver ved studiestart og etter 3, 12 og 24 måneder. Hos en undergruppe vil det også bli tatt fettprøver gjennom et sprøytestikk under hoftekammen.
Studien vil sannsynligvis vare til slutten av 2017 med studieavslutning i nov 2019.

Se også informasjon om studien på Clinical.Trials.gov
Se også informasjon om studien på REK (helseforskning.etikkom.no)

Vær oppmerksom

Alvorlige eller plagsomme bivirkninger av den aktuelle dosen av omega-3 fettsyrer eller maisolje er ikke kjent.

Ved moderne laboratorieanalyser av så vel blodprøver som fettprøver vil ny kunnskap om hjerteinfarktsykdommen hos eldre, samt effekten av omega-3 fettsyretilskudd i denne aldersgruppen bli dokumentert.

Kontaktinformasjon

Charlotte Holst Hansen

Forskningssykepleier

22 11 99 43

Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus.

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Akershus universitetssykehus
  • Helse Stavanger