Nye ultralydmetoder for vurdering av pasienter med hjerteinfarkt og hjertesvikt

I studien sammenligninger vi tradisjonelle og nye ultralydmetoder for å vurdere prognose hos pasienter med akutt hjerteinfarkt, nyoppdaget hjertesvikt eller behov for hjertestarter i forebyggende hensikt. Formålet er å undersøke om nye ultralydmetoder bedre kan identifisere pasienter som er i risikosonen for komplikasjoner.

Om studien

Hjerte- og karsykdommer er dominerende årsak til sykdom og død i den vestlige verden. Det er gjort store fremskritt i behandling av hjertesykdom de siste årene, nos som har medført redusert dødelighet knyttet til alvorlig hjertesykdom. Bedre akuttbehandling og valg av forebyggende behandling etter debut av hjertesykdom har bedret prognosen. Sentralt i valg av behandling er god diagnostikk og vurdering av prognose. Vurdering av venstre hjertekammers funksjon ved å måle endring i volum (ejeksjonsfraksjon, forkortes EF) i hjertesyklus er i dag mest utbredte metode. Funn ved denne undersøkelsen styrer i stor grad valg av videre behandling. Ulempen med denne metoden er at målingene kan variere mellom ulike undersøkere, og dermed gi mindre presise mål enn optimalt.

De siste 15 år har vi testet en ny ultralydmetode som vurderer hjertefunksjonen ved å se på muskelbevegelsen i hjertet direkte (global longitudinal strain). Vi har gjennom de siste 10 årene vist at dette er en bedre og mer presis metode enn måling av den prosentdelen av hjertekammerets fyllingsvolum som pumpes ut i et hjerteslag (ejeksjonsfrakson).

Det er også vist at denne metoden er bedre til å forutsi enkelte komplikasjoner til ulike former for hjertesykdom.

Les mer om studien på ClinicalTrials.gov

Les mer om studien på REK

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Følgende norske sykehus deltar i studien: Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, Sørlandet sykehus Arendal og Kristiansand, Vestre Viken Drammen sykehus, Stavanger universitetssykehus, Universitetssykehuset Nord-Norge, St. Olavs Hospital, Nordlandssykehuset Bodø, Sykehuset Telemark.

Pasienter som deltar må: 

  • Være innlagt ved med akutt hjerteinfarkt, nyoppdaget hjertesvikt eller for innsettelse av hjertestarter i forebyggende hensikt
  • Er over 18 år
  • I stand til å gi et skriftlig samtykke om deltagelse

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien.

Hva innebærer studien?

Ved å delta i denne studien ønsker vi å gjennomføre en ultralydundersøkelse av hjertet (ekkokardiografi) innen 48 timer etter første innleggelse, etter at behandling er gitt og før utskrivelse fra sykehuset. Vi gjør da målinger etter tradisjonell metode (ejeksjonsfraksjon) og ny metode (global longitudinal strain). Vi ønsker å følge deg videre i 3 år og registrere opplysninger ved eventuelle nye innleggelser.

Mulige fordeler og ulemper

Ved å delta i denne studien blir du undersøkt med ultralydundersøkelse av hjertet. Dette er helt uten risiko. Resten av oppfølgningen av deg i studien skjer i forbindelse med eventuelle ordinære kontroller eller innleggelser.

Hva skjer med prøvene og informasjonen om deg?

Prøvene tatt av deg (ultralydbildene) og informasjonen som registreres, skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med studien. Alle opplysningene og prøvene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. En kode knytter deg til dine opplysninger og prøver gjennom en navneliste. Det er kun autorisert personell knyttet til prosjektet som har adgang til navnelisten og som kan finne tilbake til deg.

Det vil ikke være mulig å identifisere deg i resultatene av studien når disse publiseres.

Finansiering

Studien er finansiert av forskningsmidler fra Helse Sør-Øst.

Kontaktinformasjon

Marianne Forså

MD, stipendiat

B34412@ous-hf.no 23 07 90 00

Thor Edvardsen

MD, PhD, Professor

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Helse Stavanger
  • Sørlandet sykehus
  • Vestre viken
  • St. Olavs Hospital
  • Universitetssykehuset Nord-Norge
  • Nordlandssykehuset
  • Sykehuset Telemark