EORTC1709 studien

Nydiagnostisert glioblastom - Marizomib i kombinasjon med standardbehandling (EORTC1709)

Studien er avsluttet. Formålet med denne studien er å undersøke om det eksperimentelle medikamentet marizomib i kombinasjon med standardbehandling kan forbedre behandlingen av nydiagnostiserte glioblastompasienter ved å forsinke vekst av svulst og/eller forlenge total overlevelse.

Om studien

Studien er avsluttet. Glioblastom er en alvorlig type hjernesvulst hvor det er behov for en bedre og mer effektiv behandling. Standardbehandling for nydiagnostisert glioblastom er en kombinasjon av strålebehandling og cellegift (temozolomid). Denne behandlingen er ikke tilstrekkelig for å forhindre at hjernesvulsten kommer tilbake.

Proteasomhemmeren marizomib er et medikament under utprøvning for pasienter med nydiagnostisert glioblastom. Dette medikamentet virker ved å hemme et proteinkompleks (proteasom) som er sentralt i reguleringen av essensielle prosesser cellene, og er viktig for kreftcellens vekst og overlevelse. Ved å hemme proteasomene i kreftceller, vil dette kunne føre til ubalanse i kreftcellene slik at de dør. Marizomib (og legemidler med samme virkemåte) har i tidligere studier vist å kunne ha en positiv effekt når gitt sammen med standardbehandling.

Formålet med studien er å undersøke om marizomib gitt samtidig med standardbehandling kan forsinke vekst av svulst og/eller forlenge overlevelse hos pasienter med glioblastom.

Dette er en stor internasjonal samarbeidsstudie som er sponset av European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC). Det skal delta totalt 750 pasienter i denne studien på verdensbasis, hvorav rundt 15 pasienter ved Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus (som er eneste deltakende sykehus i Norge).

Du kan lese mer om studien på REK og Clinicaltrials.gov

Vitenskapelig tittel

En fase III-studie av medikamentet marizomib kombinert med standard strålebehandling og cellegift versus standard strålebehandling og cellegift alene hos pasienter med nydiagnostisert glioblastom

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er avsluttet

Hvem kan delta?

For å kunne delta i studien må du blant annet være nydiagnostisert med glioblastom, ha en relativt god almenntilstand, normal nyre-, lever- og beinmargsfunksjon, samt være villig til å komme på regelmessige visitter ved Radiumhospitalet. 

Behandlende lege må henvise for mulig deltakelse i studien.

Vi gjennomfører undersøkelser for å avgjøre om du kan delta i studien. Dette innebærer blant annet fysiske undersøkelser, urin- og blodprøver, spørreskjema og MR. Dette vil gjentas regelmessig i løpet av studien for studiedeltakerne.

Du kan lese mer om inklusjonskriteriene på Clinicaltrials.gov

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Du som deltar i studien følges godt opp av behandlende lege/sykepleier, med sykehusvisitter og prøvetakinger oftere enn ved vanlig behandlingsforløp. Du får også spørsmål om du vil avgi noen ekstra blodprøver eller svulstprøver for å bidra til forskning på virkning av studiemedisinen og annen fremtidig forskning.

Deltagere i denne studien blir tilfeldig delt inn i to behandlingsgrupper som begge mottar standardbehandling for glioblastom. I tillegg får den ene gruppen studiemedisinen marizomib.

Hvis du havner i kontrollgruppen, mottar du standardbehandling i rundt ni måneder, og møter til oppfølgingskontroller hver 12. uke etter behandlingsslutt. Dette er i tråd med vanlig behandlingsopplegg.

Dersom du havner i gruppen som mottar standardbehandling og marizomib, mottar du behandling i rundt 21 måneder, og møter til oppfølgingskontroller hver 12. uke etter behandlingsslutt.

Fysiske undersøkelser, urin- og blodprøver, spørreskjema og MR gjentas regelmessig i løpet av studien.

Du får ingen kompensasjon eller ekstra utgifter ved å delta.

Vær oppmerksom

Som for all utprøving av nye legemidler kan det oppstå kjente og hittil ukjente bivirkninger.

Som deltager i studien følges du nøye opp med tanke på eventuelle bivirkninger.

Det er vanskelig å si på forhånd hvor stor nytte du får av utprøvingen, men informasjonen som samles inn i løpet av dette forskningsprosjektet gir kunnskap om hvordan marizomib virker for pasienter som deg.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål, bes fastlege eller sykehuslege ta kontakt med Dr. Petter Brandal, telefon: 22 93 40 00

Henvisning om mulig deltakelse i studien sendes til:
Oslo universitetssykehus HF
Onkologi
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo