PREBEN studien

Non-Hodgkin lymfom - tilbakefall av aggressivt sykdom (PREBEN)

Tilbakefall av aggressive lymfomer har en alvorlig prognose. Vi ønsker å prøve ut et nytt regime i en forskerinitiert multisenterstudie. Hensikten er å vise at regimet gir forlenget overlevelse med god livskvalitet.

Om studien

Dette er et forskningsprosjekt som innebærer utprøving av legemiddelet piksantron i kombinasjon med bendamustin, etoposid og – til B-cellelymfomer – rituximab til pasienter med aggressiv lymfekreft av enten B-celle eller T-celletype som, tross tidligere behandling, på ny er aktiv.

Initiativtager til forskningsprosjektet er Nordisk Lymfomgruppe (NLG) som er en sammenslutning av sykehusavdelinger som arbeider med diagnostisering og behandling av lymfekreft i Norden (Danmark, Finland, Norge og Sverige). NLG er ansvarlig for idéen, utviklingen, gjennomføringen og tolkningen av denne utprøvende behandlingen.

Det finnes ingen standardbehandling i sykdomssituasjonen beskrevet over, enten fordi pasientene allerede har fått høydosebehandling med egne stamceller (HMAS) eller fordi pasientene av medisinske årsaker ikke kan motta slik behandling. I studien prøves derfor ut nye medisiner / nye kombinasjoner av medisiner i håp om å etablere standardbehandlinger med bedre effekt og akseptable bivirkninger.

I denne undersøkelsen kombineres piksantron med 2 andre velbrukte cellegifter, etoposid og bendamustin. Piksantron er godkjent og registrert til kreftbehandling i EU. Dersom lymfekreftcellene har CD20 på sin overflate, får man i tillegg rituximab, som er en immunbehandling. Rituximab har vært i bruk mot blant annet lymfekreft i Norge i mange år.

Det nye er altså kombinasjonen av piksantron, etoposid, bendamustin og eventuelt rituximab og denne blandingen kaller vi P(R)EBEN etter de første bokstavene i hvert legemiddel.

Mer om studien:

ClinicalTrials.gov

REK

Vitenskapelig tittel

Utprøvende cellegift-behandling ved tilbakefall av aggressive former for lymfekreft: PREBEN studien

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Du kan delta dersom det er biopsi-bekreftet tilbakefall av aggressivt B- eller T-cellelymfom for

  1. yngre pasienter med tilbakefall mer enn 6 mnd etter høydosebehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS) - eller for deg med annen sykdom som tilsier at HMAS ikke er forsvarlig
  2. eldre pasienter med tilbakefall mer enn 6 mnd etter siste behandling.

Du kan ikke delta dersom du har fått tilbakefall mindre enn 6 mnd etter siste behandling eller har annen alvorlig sykdom.

Hva innebærer studien?

Du undersøkes med CT og PET / CT samt blodprøver, i stor grad i samsvar med det som er rutine.

Studien er forskerinitiert og følger i stor grad vanlig rutine. Du må regne med de samme utgiftene som også ellers ville påløpe.

Vær oppmerksom

Mulige fordeler og ulemper, inkludert mulige bivirkninger

Fordeler: Studiedeltakerne kan få en behandling som gir bedre effekt enn det de ellers ville fått.

Ulempene er at behandlingen må gis på de tre deltakende sentre – Oslo universitetssykehus, St Olavs hospital eller Stavanger universitetssykehus, hvilket kan innebære mer reising. Bivirkninger som benmargstoksisitet (fall i blodlegemer mellom kurer med økt infeksjonstendens) kan være mer uttalt enn for et regime med et mer lindrende behandlingsmål.

Kontaktinformasjon

Ansvarlig for studien er: Harald Holte

Ved spørsmål om studien, bes fastlege eller sykehuslege om å ta forbindelse med Harald Holte på telefonnummer 22 93 40 00.

Dersom du er aktuell for studien må du henvises via fastlege eller sykehus.

Henvisning til OUS sendes:

Oslo universitetssykehus
Onkologi
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Studien foregår også ved St. Olavs hospital og ved Helse Stavanger.

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • St. Olavs Hospital
  • Helse Stavanger