MR og hjernesvulstens blodårer

I dette prosjektet ønsker forskerteamet å videreutvikle sin nye metode ‘Vessel Architectural Imaging’ for avbildning av en svulsts blodårer og arkitektur ved hjelp av Magnetisk Resonans (MR). Metoden utnytter en uoppdaget «forsinkelse» i MR-signalet som oppstår når man injiserer et kontrastmiddel i pasienten og måler hvordan dette passerer gjennom svulsten.

Om studien

Foreløpige resultater viser at man kan få et mål på blodårenes størrelse, type, oksygenopptak og hvor ‘effektiv’ svulsten er til å motta og kvitte seg med blod. Dette gir ny og viktig informasjon om svulsten uten behov for operasjon.

Under tumor-hemmende medikamentell behandling ser man også at metoden kan predikere hvor bra pasientene kommer til å respondere på behandlingen, noe som igjen kan forutsi grad av overlevelse.

Prosjektet er delt i to delstudier, fordelt på (1) pasienter med primær hjernekreft, såkalt glioblastom, (LOOPS studien) og (2) pasienter med spredning til hjernen fra andre kreftformer utenfor hjernen, såkalte hjernemetastaser (TREATMENT studien).

Du kan lese mer om de to delstudiene på REK og Clinicaltrials.gov

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

LOOPS studien: Pasienter med primær hjernekreft

TREATMENT studien: Pasienter med hjernekreft som har spredd seg fra ikke-småcellet lungekreft og føflekkreft.

Du kan lese mer om inklusjonskriteriene til de to delstudiene på Clinicaltrials.gov

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien.

Hva innebærer studien?

Dette er en observasjons-studie, hvorpå målingene kun medfører ekstra MR undersøkelser og ellers ingen andre komplikasjoner eller endring i behandling for pasientene. Rekruttering pågår for begge studier hvorpå innsamlingsperioden er ventet avsluttet ved utgangen av 2021.

Kontaktinformasjon

Ansvarlig for studien er: Kyrre Eeg Emblem, Avdeling for Diagnostisk Fysikk, Oslo Universitetssykehus.

Ved spørsmål om studien, bes fastlege eller sykehuslege om å ta forbindelse med:

Kyrre Eeg Emblem (prosjektleder): kyrre.eeg.emblem@rr-research.no
Cathrine Saxhaug (nevroradiolog) caths@ous-hf.no
Petter Brandal (onkolog, hjerne): pebra@ous-hf.no
Kari Dolven Jacobsen (onkolog, melanoma): kdj@ous-hf.no
Åslaug Helland (onkolog, lunge) aslaug.helland@medisin.uio.no

Pasienter som er aktuelle for studier må henvises via fastlege eller sykehus.

Henvisning sendes:

Oslo universitetssykehus
Onkologi
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Sørlandet sykehus
  • Sykehuset Østfold
  • St. Olavs Hospital