LAG-3 studien

Metastatisk føflekkreft - utprøving av nytt legemiddel (LAG-3)

Pasienter med avanserte solide svulster har svært dårlig prognose. Nylig har immunterapi vist seg å være effektivt i å aktivere immunsystemet til å drepe kreftceller som tidligere har unnslippet. Nye data foreslår at kombinert terapi med immunmodulerende midler kan gi en mer robust og forlenget respons enn monoterapi alene.

Om studien

Legemiddelet nivolumab, et antistoff mot PD-1 reseptoren på T- og B- celler, har blitt godkjent for behandling av enkelte krefttyper. Anti-LAG-3 er et antistoff mot LAG-3, en reseptor på celler i immunsystemet som har blitt observert i å hemme immunsystemet i å angripe kreftcellene på lignende måte som for PD-1. Anti-LAG-3 har blitt testet i prekliniske studier og fase 1 klinisk studie. Hypotesen er at anti-LAG-3 i kombinasjon med nivolumab vil gi en forsterket antitumor immunitet. I denne studien vil pasienter med avanserte solide svulster motta anti-LAG-3 enten alene eller i kombinasjon med nivolumab for å undersøke sikkerhet og effekt av behandlingen.

Både behandling med BMS-986016 og nivolumab kan bidra til å bremse utviklingen av sykdommen, men vi vet ikke på forhånd hvordan behandlingen virker på den enkelte pasient. Informasjonen som samles inn i løpet av dette forskningsprosjektet kan imidlertid føre til forbedring av behandlingen for andre pasienter med samme sykdom og til utvikling av nye behandlingsmetoder.

Du kan lese mer om studien på REK og Clinicaltrials.gov

Vitenskapelig tittel

En fase 1/2a studie for å undersøke sikkerhet og effekt av BMS-986016 (anti-LAG-3) alene og i kombinasjon med nivolumab hos pasienter med avanserte solide svulster

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

I Norge inkluderes pasienter med langtkommen føflekkreft.

For å lese mer om inklusjonskriteriene, kan du gå på Clinicaltrials.gov

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien.

Hva innebærer studien?

Studien er delt inn i 3 faser, forundersøkelser for å se om du er egnet til å delta (screening), behandlingsfase og oppfølgingsfase. Deltagelse i studien kan vare i en periode opp til ca. 2,3 år, men vil være avhengig av responsen på studiemedisinen. Det kan bli aktuelt med innsamling av ytterligere informasjon om effekt og sikkerhet av studiemedisinen også ved et senere tidspunkt.

Behandlingsperioden er delt i sykluser som hver er på 8 uker. Behandlingen vil bli gitt annenhver uke, på dag 1, 15, 29 og 43 i hver syklus. Studiemedisinene blir gitt som en infusjon i en blodåre i armen.
Alle studiebesøk gjennomføres poliklinisk (dagbehandling). Hvor lenge du kommer til å delta i studien vil bero på hvordan du reagerer på behandlingen og hvordan du føler deg. Du kan få opptil 12 sykluser  i løpet av 1,8 år.

Alle prøver, undersøkelser og studiemedisin er uten kostnader for deg. Du vil få tett oppfølging av studielegen/sykepleier under hele studietiden. Reiseutgifter i forbindelse med studiebesøkene vil bli dekket.

Vær oppmerksom

Legemiddelfirmaet Bristol-Myers Squibb finansierer prosjektet.

Dette er en fase I/IIa studie, du kan lese mer om de forskjellige fasene her. (farmakologi.no)

Kontaktinformasjon

Prosjektansvarlig for studien er Dr. Marta Nyakas

Ved spørsmål, bes fastlege eller sykehuslege om å ta kontakt med Utprøvingsenheten tlf: 22 93 40 00.

Henvisning om mulig deltakelse i studien sendes til:

Oslo universitetssykehus HF
Onkologi
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo