Meditativ pusting eller vagusnervestimulering ved kronisk smerte

Vi undersøker effekten av meditativ pusting og vagusnervestimulering på smerte og velvære hos de som sliter med kronisk utbredt smerte og fibromyalgi. Meditativ pusting og vagusnervestimulering er innovative, trygge og effektive behandlingsformer, som har vist seg å dempe angst, depresjon og smerte, og fremme positive følelser, helse og livskvalitet for en rekke ulike medisinske tilstander.

Om studien

Målet med studien er å redusere smerteintensitet og øke kroppslig og mentalt velvære hos de som lever med kronisk utbredte smerter og fibromyalgi. Dette gjøres ved å benytte to nye, effektive og trygge behandlingsformer; meditativ pusting og vagusnervestimulering.

Vagusnerven er en kranienerve som sender signaler fram og tilbake mellom hjernen og kroppen din. Økt aktivitet i vagusnerven har blant annet vist seg å redusere symptomer på depresjon og angst.

Ved å måle hjerteratevariabiliteten din, altså hvor ofte hjerterytmen endres, får vi vite hvor aktiv vagusnerven er. I denne studien undersøker vi to måter å stimulere vagusnervens aktivitet på: Meditativ pusting og vagusnervestimulering ved hjelp av en elektronisk enhet.

Meditativ pusting innebærer en smarttelefonledet behandling hvor deltakerne ledes gjennom en meditasjon med fokus på pusteteknikk. Dette gjøres for å øke vagusnervens aktivitet for å behandle smerte.

Ved vagusnervestimulering benyttes en bærbar elektronisk stimuleringsenhet, hvor små mengder elektriske impulser sendes gjennom huden.

I likhet med meditativ pusting, gjøres dette for å øke aktiviteten i vagusnerven for å behandle smerte. Begge behandlingene er sikre, ikke-invasive og effektive for behandling av en rekke kroniske lidelser. To ulike versjoner av hver behandlingsform vil bli undersøkt i denne studien.

Relevant sentral informasjon:

Clinical Trials Study Information

Vitenskapelig tittel

Kropp versus maskin: Meditativ pusting eller vagusnervestimulering for behandling av kronisk utbredt smerte

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Hvis du er interessert i å delta i denne studien, fyll ut og send inn

nettskjemaet “Kropp versus maskin”

Dine svar på nettskjemaet (se nedenfor) avgjør om du kvalifiserer for deltakelse i studien eller ikke. I dette skjemaet stilles du ulike spørsmål om din smerte og ulike symptomer, og det tar cirka 15 minutter å svare.

Svarene du gir i nettskjemaet vil bestemme om du er kvalifisert til å delta i studien.

For å kvalifisere til deltakelse i studien må du:

  • Ha kronisk utbredte smerter og/eller fibromyalgi
    Kronisk utbredt smerte (Chronic Widespread Pain, CWP) og/eller fibromyalgi
    CWP og fibromyalgi er en form for utbredte smerter assosiert med betydelig emosjonelt ubehag (angst, sinne/frustrasjon, eller nedsatt stemningsleie) og/eller funksjonsnedsettelse (forstyrrelser i daglige aktiviteter og sosialt liv). Biologiske, psykologiske og sosiale faktorer kan ha innflytelse på smertesyndromet.
  • Deltakerne kan også ha andre sykdommer, hvor kronisk utbredt smerter (CWP) og/eller fibromyalgi (FMS) er en del av sykdomsbildet. 
  • Være bosatt i Norge. Studien er åpen for deltakere fra hele landet, men OUS dekker bare reiseutgifter for deltakere som bor i Oslo.
  • Være mellom 18 og 65 år gammel.
  • Ha en gjennomsnittlig smerteintensitet på 6 eller mer, på en skala fra 0 til 10 (der 0 tilsvarer ingen smerte, og 10 den verst tenkelige smerten).

Etter at du har fullført og sendt inn nettskjemaet “Kropp versus maskin” vil du få informasjon om din deltakelse via e-post. Da får du informasjon om dato og klokkeslett for ditt første og andre kliniske besøk hos avdeling for smerteforskning og smertebehandling (Smertepoliklinikken) ved Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Interesserte deltakere inviteres til avdeling for smerteforskning og smertebehandling (Smertepoliklinikken) ved Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål, for to kliniske besøk.

På ditt første kliniske besøk vil vi bekrefte diagnosen for kronisk utbredte smerter og registrere din høyde, vekt, i tillegg til blodtrykket og hjerteratevariabiliteten din. Vi kommer også til å stille deg spørsmål om dine følelser, tanker, og holdninger knyttet til smerten, samt hvordan den påvirker livet din. Deretter vil du bli tilfeldig valgt ut til versjon 1 eller 2 av smertebehandlingen: meditativ pusting eller vagusnervestimulering.

Så tar du med deg behandlingen hjem. Du skal gjøre behandlingen hjemme over en periode på to uker, to ganger daglig; femten minutters morgenbehandling og femten minutters kveldsbehandling.

I løpet av hjemmebehandlingen registerer du hvordan din daglige smerte endres over tid. Dette gjør du ved å bruke en smarttelefon-basert app for å registrere hjerteratevariabiliteten din. Hjerteratevariabiliteten indikerer hvordan hjertet og nervesystemet ditt reagerer på behandlingen.

Når de to ukene med hjemmebehandling er over, kommer du tilbake til Smertepoliklinikken for ditt andre og siste kliniske besøk. Her vil du bli spurt om hvordan smerten, følelser, tanker og tro har endret seg som følge av behandlingen.

En utvalgt gruppe av deltakerne vil også delta i et dybdeintervju og en skriveworkshop som finner sted etter toukersperioden med hjemmebehandling.

Vær oppmerksom

Meditativ pusting og vagusnervestimulering er to nye og ufarlige behandlingsformer for smerte, og har ingen bivirkninger. De er spesialutviklet for å brukes hjemme over en kort tidsperiode.

Kontaktinformasjon

Charles Ethan Paccione

Projekteier

chapac@ous-hf.no

Henrik Børsting Jacobsen

Prosjektleder

heboja@ous-hf.no

Audun Stubhaug

Prosjektmedarbeider

astubhau@ous-hf.no