TRIANGLE studien

Mantelcellelymfom - studie for nydiagnostiserte yngre pasienter (TRIANGLE)

Studien vil undersøke om en ny medisin, ibrutinib, kombinert med cellegift og antistoffet rituximab er mer effektivt enn standard behandling og om høydosebehandling med stamcellestøtte (HMAS) er nødvendig når ibrutinib benyttes. Den vil også undersøke om vedlikeholdsbehandling med ibritunib er nyttig for denne gruppen av yngre pasienter med nyoppdaget mantelcellelymfom.

Om studien

Mantelcelle lymfom er en relativt sjelden type av non-Hodgkin lymfom der behandling og prognose har blitt bedre de senere år. Det er flest menn som får sykdommen og den er ofte utbredt når den oppdages.

Har du fått diagnosen mantelcellelymfom behandles du vanligvis med en kombinasjon av cellegift og rituximab, et antistoff mot en overflatemarkør på lymfomceller.

For deg som er under 65-70 år, vil høydosebehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS) være en del av behandlingen.

Dette er en klinisk fase III studie ledet av European Mantle Cell Network og der sykehus i Norden også deltar.

Lenker til relevant informasjon 

ClinicalTrials.gov

REK

Vitenskapelig tittel

Randomisert fase 3 studie med Ibrutinib i kombination med R-CHOP/DHAP kjemoterapi og høydosebehandling for pasienter med nyoppdaget mantelcellelymfom (TRIANGLE-studien).

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Denne studien (TRIANGLE-studien) gjennomføres i Europa, inkludert de Nordiske land, og er for yngre pasienter med mantelcelle lymfom.

Totalt vil 870 pasienter bli inkludert i studien.

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Ibrutinib er et nytt legemiddel som påvirker vekst og overlevelse av lymfomceller.

Hensikten med studien er å sammenlikne (arm-a) effekt og sikkerhet av ibrutinib i kombinasjon med cellegift og rituximab, etterfulgt av høydosebehandling med stamcellestøtte (HMAS), mot (arm-b) effekten av standard cellegift i kombinasjon med rituximab, etterfulgt av HMAS, mot (arm-c) effekten av ibrutinib i kombinasjon med cellegift og rituximab, men uten HMAS.

Deretter får du vedlikeholdsbehandling med rituximab og i tillegg vil arm-a og arm-b få vedlikeholdsbehandling med ibrutinib.

Dette er en såkalt randomisert studie der det vil være tilfeldig hvilken arm i studien du kommer i. 

Du må ta blodprøver, benmargsundersøkelse og røntgenundersøkelser før du starter behandling og dette gjentas senere for å måle effekt av behandlingen.

Kontaktinformasjon

Studien foregår ved Oslo Universitetssykehus - Radiumhospitalet, St Olavs Hospital, Stavanger Universitetssykehus, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Haukeland Universitetssykehus.

Deltagere kan henvises fra fastlege eller lokalsykehus til et av universitetssykehusene.

Ansvarlig for studien i Norge er overlege Arne Kolstad, Oslo Universitetssykehus - Radiumhospitalet.                  

Tlf: 22 93 40 00

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Helse Bergen
  • St. Olavs Hospital
  • Universitetssykehuset Nord-Norge
  • Helse Stavanger