ImPRESS

Legemiddelet Losartan kombinert med standardbehandling for hjernekreft (glioblastom)

Formålet med denne studien er å bruke MR-undersøkelser til å vurdere blodstrømmen og stivheten i kreftsvulsten før og under vanlig kreftbehandling (kirurgi, strålebehandling og/eller medikamentell behandling) i kombinasjon med studiemedisinen losartan.

Om studien

Vi tror at blodstrømmen i en hjernesvulst er påvirket av fysiske krefter i og omkring svulsten. Disse fysiske kreftene øker trykket og kan gjøre vevet stivt og hardt. En mulig konsekvens av dette er redusert effekt av vanlig kreftbehandling ved at små blodårer som skal levere medisin blir klemt sammen.

Vitenskapelig tittel

ImPRESS - losartan mot hjernekreft

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.10.2019 fram til 31.12.2025

Hvem kan delta?

Denne studien er aktuell for deg dersom du:

  • nylig har fått diagnosen glioblastom
  • har fått tilbakefall av glioblastom
  • har lungekreft med spredning til hjerne

Dersom du ikke fyller inklusjonskriteriene kan du få tilbud om andre studier som er åpen for inklusjon.

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Som deltaker i studien får du den behandlingen legen din mener er riktig for deg, i tillegg til studiemedisinen Losartan. Losartan tilhører en gruppe legemidler som kalles angiotensin II-reseptorantagonister. I tillegg til å redusere høyt blodtrykk, er det i noen studier vist at losartan reduserer stivheten i og rundt kreftsvulster. På denne måten åpnes sammenklemte blodårer, og man får bedret transport av medisin til svulsten. Dette er foreløpig ikke godt dokumentert for pasienter med hjernekreft, og vi ønsker derfor å studere effekten av losartan hos voksne personer som behandles for hjernesvulst.

I denne studien får alle studiedeltakere tilgang til samme studiemedisin (losartan), og hver studiedeltaker vil fungere som sin egen kontroll. Det betyr at en tilfeldig trukket gruppe starter tidlig med losartan, mens andre grupper starter med losartan senere (uker) i forløpet av den vanlige behandlingen som gis for hjernekreft. Alle studiedeltakerne får tilgang til studiemedisinen, men ikke nødvendigvis samtidig eller like lenge.

Vi tester også forskjellige doser av losartan (lav=25mg, normal=50mg, og høy dose=100mg) for å se om losartandosen påvirker effekten.  Du får bare ett av de tre dosenivåene i løpet av studien. Du får Losartan (én tablett om dagen) samtidig som strålebehandling og/eller annen medikamentell behandling, og etter eventuell planlagt kirurgi.

Som deltaker må du ta noen ekstra MR-undersøkelser sammenlignet med vanlig standard for hjernesvulst.  MR-undersøkelsen utvides også med noen ekstra bildesekvenser som måler blodstrømmen og stivheten i hjernevevet.

Du må også ta fire ekstra blodprøver som vi bruker til å forske på blodverdier. Dette kan gi ytterligere informasjon om de fysiske kreftene (stivheten) som kan påvirke effekten av kreftbehandlingen.

Vær oppmerksom

Dette er en såkalt legemiddelstudie utenfor godkjent indikasjon. Det betyr at studiemedisinen (losartan) ikke er godkjent for behandling for din sykdom. Vi kan derfor ikke garantere at din deltakelse i studien vil gjøre helsen din bedre. På generelt grunnlag finnes det likevel systematiske forskningsstudier som tilsier at kreftbehandling med angiotensin II-reseptorantagonister forlenger tiden for tilbakefall av sykdom, og også overlevelsen hos pasienter med en rekke krefttyper.

Losartan har lang brukstid i Norge og ansees som et sikkert legemiddel i vanlig bruk (mot blant annet høyt blodtrykk). Likevel, som for alle legemidler, kan dette legemidlet også forårsake bivirkninger uten at alle opplever det. Svimmelhet og søvnighet kan forekomme den dagen behandlingen starter. Du vil på grunn av sykdommen din uansett ikke kunne kjøre bil eller føre tunge maskiner.

Kontaktinformasjon

Dr. Petter Brandal ved Oslo universitetssykehus HF Radiumhospitalet er ansvarlig for studien.

Pasienter som er aktuelle for studien må henvises via fastlege eller sykehus.

Ved spørsmål bes fastlege eller sykehuslege om å ta kontakt med: 
Utprøvingsenheten på Radiumhospitalet: telefon 22 93 40 00.

Henvisning om mulig deltakelse i studien sendes til:

Oslo universitetssykehus HF
Kreftklinikken
Avdeling for kreftbehandling/Henvisningsmottaket
Radiumhospitalet
Postboks 4953 Nydalen
0424 Oslo