Langtidseffekt av behandling med Ibandronat på skjeletthelse og hjerte-/karhelse hos nyretransplanterte pasienter

Vil benskjørhetsbehandling gitt i det første året etter en nyretransplantasjon gi langtidsbeskyttelse mot tap av benmasse og brudd?

Om studien

BONTRAX er en oppfølgingsstudie der vi inviterer pasienter som i perioden 2007-2009 deltok i et forskningsprosjekt (SMR-1471) ved nyreseksjonen på Rikshospitalet, populært kalt «Bonviva-studien». Vi undersøkte da om et legemiddel mot benskjørhet, ibandronate (Bonviva®), hadde positive effekter på skjelettet etter transplantasjonen. Vi, forskere ved nyreseksjonen og endokrinologisk avdeling ved Rikshospitalet, ønsker nå å invitere til et nytt studiebesøk hvor vi gjennomfører de samme undersøkelsene som for 10 år siden. Målet er å undersøke om behandling med ibandronate har hatt positive langtidseffekter på skjelettet og hjerte- karsystemet.

Vi ønsker også å skaffe oss mer kunnskap om hvordan det går med skjelettet på lang sikt når man er transplantert og bruker immundempende medisiner. De som har deltatt i «Bonviva-studien» er unike fordi vi har samlet mange helseopplysninger fra det første året etter transplantasjonen. Når vi i BONTRAX-studien gjør nye undersøkelser som gjenspeiler deres skjeletthelse i dag, kan vi sammenlikne med hvordan situasjonen var for 10 år siden.

Studien er relevant for nyretransplanterte pasienter, men resultatene kan også ha relevans for andre organtransplanterte som bruker kronisk immundempende behandling.

Studien foregår kun på OUS Rikshospitalet.

Vitenskapelig tittel

Studie for nyretransplanterte pasienter som deltok i intervensjonsstudie med ibandronat i 2007-2009 (BONTRAX)

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Kriterium for å kunne inkluderes i studien er at man allerede har deltatt i Bonviva-studien i perioden 2007-2009. De som er aktuelle for deltakelse vil bli forespurt av sin nyrelege ved lokalsykehuset.

Det er dessverre ikke mulig for andre nyretransplanterte å delta i akkurat dette prosjektet.

Deltakere vil ikke bli rekruttert via fastleger, men vil få informasjon via nyrelege på lokalsykehuset sitt. Alle henvendelser kan rettes til prosjektleder og kontaktperson på Rikshospitalet: Hege Kampen Pihlstrøm, tlf 92214585.

Hva innebærer studien?

Studien er en ren oppfølgingskontroll og innebærer ikke noen ekstra medisinsk behandling.

Deltakerne inviteres til ett enkelt studiebesøk ved Nyrefysiologisk laboratorium ved Rikshospitalet. I løpet av en formiddag/ettermiddag blir det gjort følgende undersøkelser: Deltakerne blir undersøkt av lege som bl.a. måler blodtrykk og puls og gjør en generell organundersøkelse, og det blir tatt en blod- og urinprøve. Videre blir det gjort en ny bentetthetsmåling med DXA-scan, og det blir tatt et enkelt røntgenbilde av ryggen. Det blir også gjort en måling av karstivhet.

I prosjektet vil vi også innhente og registrere opplysninger om deltakernes helse fra transplantasjonstidspunktet og frem til i dag. Særlig viktig er informasjon om eventuelle brudd i skjelettet siden forrige studiebesøk og om kroniske sykdommer som hjertesykdom eller diabetes. Opplysningene vi innhenter skal kobles med opplysningene som ble innhentet i «Bonviva-studien».

Vi vil i tillegg hente ut opplysninger om hjertesykdom som er registrert Norsk Nyreregister Opplysninger om hoftebrudd vil bli hentet fra Det Nasjonale Hoftebruddregister, og vi vil bruke opplysninger fra Reseptregisteret for å undersøke om det er forskrevet medikamenter mot benskjørhet eller avstøtning.

Ulempe ved å delta i studien

En ulempe ved å delta i studien kan være at man må reise til Oslo, med de praktiske utfordringer dette kan medføre. Du vil ikke få noen økonomiske utgifter ved å bli med i studien. Pasientreiser vil dekke reisen din, og sykehuset dekker undersøkelser og hotellopphold. Blodprøvene som tas under studien kan gi litt ubehag i stikkøyeblikket og evt. et forbigående blåmerke på stikkstedet. De andre undersøkelser kan medføre mildt ubehag, men forventes ikke å utsette deg for noen helserisiko. Alle prosedyrer i studien er i undersøkelser vi bruker til vanlig i klinikken.

Fordel ved å delta i studien

Den som velger å komme til denne oppfølgingskontrollen vil få en solid gjennomgang av sin skjeletthelse. Når svar på alle undersøkelsene foreligger, blir det sendt et brev til lokal nyrelege med råd om videre oppfølging og behandling. Du som pasient vil kunne dra nytte av forskningen ved at vi ved Rikshospitalet kan finjustere våre retningslinjer for behandling av ben- og skjelettsykdom etter transplantasjon. Hvis vi får mer kunnskap om langtidseffekter av behandling med legemidler mot benskjørhet, som f.eks. ibandronat, vil vi lettere kunne finne ut hvilke nyretransplanterte pasienter som bør tilbys denne behandlingen.

Vær oppmerksom

Deltakelse i denne studien medfører svært liten risiko for bivirkninger eller komplikasjoner

Kontaktinformasjon

Prosjektleder og kontaktperson


Hege Kampen Pihlstrøm, overlege
Avd. for transplantasjonsmedisin
OUS Rikshospitalet

Tlf: 92214585.