SACRO studien

Korsbenkreft (primært sakralt kordom) - operasjon eller partikkelterapi (SACRO)

Formålet med denne studien er å sammenlikne operasjon med en spesiell form for stråleterapi hos pasienter med sakralt kordom.

Om studien

Dette er en studie for deg som har fått påvist sakralt kordom i korsbenet (sakrum) uten holdepunkter for fjernspredning (metastase) av sykdommen.

Studien tilbyr ingen ny form for behandling, men sammenligner to typer behandling som tilbys denne pasientgruppen i dag; operasjon eller partikkelterapi med protoner/karbonioner. Begge behandlingene har potensiale for å gjøre pasienter med sakralt kordom helt friske.

Bakgrunnen for studien er at det er manglende kunnskap om en av behandlingene er bedre enn den andre, både når det kommer til effekt samt vurdering av sikkerhet og livskvalitet.

For å lese mer om studien, se REK eller Clinicaltrials.gov

Vitenskapelig tittel

«SACRO»: En observasjonsstudie med tillegg av en randomiseringscohort som sammenligner operasjon og/eller strålebehandling (partikkelterapi) hos pasienter med primært kordom lokalisert i sakrum.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 16.08.2018 fram til 01.01.2025

Hvem kan delta?

Dette er en studie for deg som har sakralt kordom, en type benkreft i korsbenet.

Behandlende lege må henvise for mulig deltakelse i studien.

For å kunne delta i studien må du blant annet være diagnostisert med ikke-metastasert sakralt kordom, ha en relativt god almenntilstand, normal nyre-, lever- og beinmargsfunksjon, samt være villig til å komme på regelmessige visitter ved Radiumhospitalet. 

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Deltar du i denne studien vil bli enten få behandling ved operasjon (i Norge) eller proton/karbonionterapi ved Heidelberg University hospital. Dersom du og/eller legene er i tvil om hvilken behandling dere skal velge, vil du kunne bli tilfeldig plassert i en av de to behandlingsgruppene.

Dersom du kan delta i studien følges du godt opp av behandlende lege/sykepleier, med sykehusvisitter og prøvetakinger som utføres oftere enn ved vanlig behandlingsforløp.

Du må gjenta fysiske undersøkelser, radiologiske undersøkelser, biopsi (vevsprøve) og avgi blodprøver regelmessig i løpet av studieperioden.

Dersom du deltar i studien må du møte på oppfølgingsvisitter i minimum 10 år: hvert halvår de første fem årene, deretter årlig de neste fem årene.

Du vil som deltaker i studien vil ikke få noen kompensasjon for deltakelse, og du vil heller ikke få noen ekstra utgifter ved å delta.

Vær oppmerksom

Det er ikke sikkert at du vil få noen direkte fordeler av å delta i studien, men din deltakelse kan komme til nytte for pasienter i fremtiden. Å delta i denne studien innebærer ingen ekstra kostnader, enn du ellers vil få under ordinær behandling.

Biopsi kan være ubehagelig og det kan oppstå komplikasjoner som for eksempel blødninger.

I behandlingsperioden vil det tas flere prøver og gjennomføres flere kontroller enn ellers. Oppfølging med CT/MR i denne studien, skiller seg ikke fra ordinær oppfølging, men kontrollene kan ta litt lengre tid enn vanlig. CT/MR innebærer at du utsettes for lave doser stråling.

Kontaktinformasjon

Dette er en stor internasjonal samarbeidsstudie som er initiert av Italian Sarcoma group. Det skal delta totalt 100 pasienter i denne studien på verdensbasis. Oslo universitetssykehus (Radiumhospitalet) er eneste deltakende sykehus i Norge.

Henvisning om mulig deltakelse i studien sendes til:

Oslo universitetssykehus HF
Onkologi
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Dr. Øyvind Sverre Bruland

22 93 40 00

Ved spørsmål, bes fastlege eller sykehuslege ta kontakt.