AlcoTail

Intervensjonsstudie om alkohol og legemidler

Studiens målgruppe er pasienter som legges inn på medisinsk klinikk ved tre norske sykehus. I AlcoTail-studien undersøker vi om kartlegging av alkohol- og vanedannende legemiddelbruk, samt tilbud om behandling for pasienter med skadelig bruk, reduserer negative helseeffekter for pasientene.

Om studien

I 2022 implementeres det nye prosedyrer ved tre norske sykehus for å gi et bedre tilbud til pasientene. Tidligere har det ikke vært standard prosedyre å spørre pasienter om deres bruk av alkohol- og vanedannende legemidler. De nye prosedyrene innebærer kartlegging av pasienters bruk av alkohol og vanedannende legemidler, og det tilbys skreddersydd behandling. Det tilbys behandling til pasienter som har et potensielt skadelig alkoholforbruk, eller som bruker vanedannende legemidler på en annen måte enn det som er ment.

I AlcoTail-studien undersøker vi effekten av den nye prosedyren ved å se på bruken av alkohol og vanedannende legemidler, helsen ved studiens slutt og sosioøkonomiske gevinster for samfunnet. Ved å inkludere studiedeltakere både før og etter de nye prosedyrene blir implementert, kan vi sammenlikne effekten av prosedyren.

Det er planlagt at rundt 5.000 deltakere skal inkluderes i studien, og studien er godkjent av Regional komité for medisinsk forskningsetikk.

Les mer om AlcoTail på Oslo universitetssykehus sine nettsider

Les mer på ClinicalTrials.gov:
AlcoTail - Implementation of Tailored Interventions

Vitenskapelig tittel

AlcoTail- implementering av intervensjon for skadelig alkohol- og legemiddelbruk blant medisinske pasienter

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Aktuelle studiedeltakere vil bli forespurt deltakelse av studiepersonell på medisinske sengeposter ved de tre aktuelle sykehusene. Du kan delta i studien selv om du tror eller vet at du ikke inntar alkohol, eller legemidler eller rusmidler. For å delta i studien må du være over 18 år, samtykkekompetent og du må kunne norsk.

Hva innebærer studien?

Deltakelse i studien innebærer at pasientene:
  • svarer på et spørreskjema om alkoholbruk, legemiddelbruk og illegal rusbruk (tar ca 10 minutter å svare på)
  • gir tillatelse til bruk av restblodprøve fra innleggelsen til studiespesifikke analyser av legemidler, rusmidler, etanol og PEth
  • blir oppfordret til å avlevere en ny blodprøve etter 2 måneder for å undersøke endringer i alkohol- og/eller legemiddelbruk.

Dette gjelder kun studiedeltakere som deltar etter innføringen av de nye prosedyrene gir tillatelse til at data fra blodprøvene og spørreskjemaene blir koblet til data fra pasientjournal samt relevante registre for å undersøke helseutfall, bruk av tjenester i primær- og spesialisthelsetjenesten, forskrivning av resepter og ytelsesstatus.

Vær oppmerksom

Deltakelse i studien vil for de fleste ikke innebære noe ekstra belastning. Behandling og oppfølging vil foregå på sykehuset, og vil være uavhengig av denne studien.

Målet med studien er å evaluere effekten av behandlingen, og det vil dermed være verken fordeler eller ulemper med å være med i studien. Deltakelse i studien påvirker heller ikke den medisinske behandlingen du får på sykehuset.

Din deltakelse vil bidra til å øke kunnskap om effekten av kartlegging og behandlingstilbudet. Dette er kunnskap som kan komme fremtidige pasienter til gode.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder er Stig Tore Bogstrand. Prosjektets e-post: alcotail@ous-hf.no 

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Lovisenberg Diakonale Sykehus
  • St. Olavs Hospital

Oslo universitetssykehus har koordinerende ansvar for studien, mens Lovisenberg Diakonale Sykehus og St. Olavs hospital deltar.