Intensivbehandling og senplager etter COVID-19

Vi kartlegger overlevelse og langtidseffekter hos norske intensivpasienter innlagt på grunn av COVID-19.

Om studien

Denne studien er et samarbeid mellom Norsk intensiv- og pandemiregister (NIPaR) og Oslo universitetssykehus. NIPaR er et nasjonalt register og registrerer automatisk alle innleggelser på intensivavdeling som oppfyller spesifikke kriterier. Dataene som blir samlet inn i løpet av pandemien, vil bli brukt til å sammenfatte og undersøke disse pasientene på gruppenivå.

Respirasjonssvikt er en av hovedårsakene til at COVID- 19 pasienter blir lagt inn på intensivavdeling. De siste årene overlever flere pasienter opphold på intensivavdeling på grunn av store fremskritt i medisinsk behandling, men vi vet at mange sliter med fysiske og psykiske utfordringer i etterkant. Vi ønsker derfor å undersøke hvilke helseutfordringer COVID-19 pasienter har, 6 og 12 måneder etter innleggelse på intensivavdeling.

Dette er en multisenterstudie som samarbeider med Oslo universitetssykehus, Sykehuset i Østfold, Kalnes og Norsk intensiv- og pandemiregister, Helse Vest, Bergen. Oslo universitetssykehus er forskningsansvarlig institusjon.

Vitenskapelig tittel

Overlevelsesdata og langtidseffekter etter intensivbehandling av COVID-19 i Norge

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

I denne studien ønsker vi å inkludere alle pasienter over 18 år som har vært innlagt på intensivavdeling på grunn av COVID- 19 og vi får opplysninger om deg fra Norsk intensiv- og pandemiregister. Alle pasienter som blir innlagt på sykehus på grunn av COVID-19 blir registrert i Norsk pandemiregister. Du trenger ikke foreta deg noe med mindre du ønsker å reservere deg mot at Norsk pandemiregister skal samle inn informasjon om deg.

Fordi vi ber deg om å fylle ut spørreskjemaer enten muntlig eller skriftlig på norsk, må du være i stand til å forstå og snakke norsk. Du kan få hjelp av pårørende til å fylle ut skjemaene.

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Hensikten med denne studien er å undersøke og beskrive gruppen av pasienter som har mottatt intensivbehandling på grunn av COVID-19, da dette er en ny pasientgruppe, og det er svært mye man ikke vet. Dette gjør vi ved å bruke informasjon som samles inn av NIPaR om deg, og ved å kontakte deg som pasient over telefon. Informasjonen vi får fra studien kan bidra til å forstå denne sykdommen bedre og på sikt gjøre behandlingen bedre for intensivpasienter, både under og etter innleggelsen.

Dersom du deltar i studien kobles opplysninger du gir til data fra Norsk intensiv- og pandemiregister som omfatter spørreskjemaer du svarer på om livskvalitet, angst, depresjon, fatigue, funksjonsnivå, lungefunksjon, samt bo- og arbeidssituasjon. Vi benytter også helseopplysninger om blant annet kjønn, alder, din helsetilstand ved innleggelse, behandling du fikk på intensivavdelingen, og varigheten på ditt sykehusopphold, som allerede er registrert i Norsk intensiv- og pandemiregister.

Deltagelse i studien innebærer at vi kontakter deg på telefon 6 og 12 måneder etter din innleggelse på intensivavdelingen. Du får beskjed via SMS om når vi ringer deg. Da har du også mulighet til å reservere deg mot deltagelse.

Når vi kontakter deg blir du bedt om å gjennomføre 3 spørreskjemaer ved at vi intervjuer deg:  

  • ett spørreskjema om rehabilitering
  • ett spørreskjema om angst og depresjon
  • ett spørreskjema om hukommelse og konsentrasjon

Spørreskjemaet om hukommelse og konsentrasjon må gjennomføres over telefon, mens de to andre skjemaene kan vi sende til deg i posten hvis du heller ønsker det. Vi legger da ved en ferdig frankert konvolutt så du kan sende skjemaene tilbake til oss, kostnadsfritt. Det skal ikke koste deg noe å være deltager i studien.

Vær oppmerksom

Det er ingen risikoer for deg ved å delta i denne studien. Dersom du opplever det som en stor belastning å fylle ut spørreskjemaene kan vi gjøre det for deg ved hjelp av et telefonintervju, du kan fordele det utover litt tid, få hjelp av noen eller du kan takke nei til deltagelse. Dersom studien gjør deg mer bevisst dine helseplager, og du føler du trenger hjelp til å håndtere dette, vil vi fra forskningsgruppen bistå deg i å søke den hjelpen du trenger.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål til studien kan du kontakte prosjektleder Kristin Hofsø, 99 54 45 09, kristin.hofso@ous-hf.no

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Sykehuset Østfold
  • Helse Bergen