Immunterapi, kjemoterapi og Avastin ved eggstokkreft

Vi prøver ut legemiddelet Atezolizumab i kombinasjon med kjemoterapi Paklitaksel og Karboplatin og bevacizumab (Avastin). Hensikten er å undersøke effekten ved behandling med atezolizumab ved eggstokk-, eggleder- og bukhinnekreft. Studien vil også gi kunnskap om bivirkninger av atezolizumab administrert sammen med standardbehandling.

Om studien

Atezolizumab er et antistoff som er et stort Y-formet protein som immunforsvaret benytter for å gjenkjenne og eliminere fremmedlegemer som blant annet bakterier, virus og kreftceller. Antistoffene kan påvirke kroppens immunforsvar på en slik måte at det kan stoppe eller reversere veksten av kreftsvulsten.

Studien vil også gi kunnskap om bivirkninger atezolizumab gitt sammen med standardbehandling. Atezolizumab er under utprøving. Det betyr at myndighetene ikke har godkjent legemiddelet. Atezolizumab er godkjent i USA og Europa for behandling av enkelte typer blære- og lungekreft.

Lenker til relevant informasjon:

ClinicalTrials.gov

REK

Forskningsgruppens nettsider

 

Vitenskapelig tittel

Fase III, multisenter, randomisert studie på atezolizumab i kombinasjon med kjemoterapi i pasienter med nylig påvist eggstokkreft

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier. Fastlege eller sykehuslege kan kontakte aktuelle sykehus for å avklare om pasienten kan delta i studien.

Hva innebærer studien?

Det er to aktuelle standardbehandlinger i studien. Behandlende lege avgjør hvilken behandling du er best tjent med uavhengig av studien:

  • Gruppe A: Behandlingen med studiemedisin starter etter at svulstene(e) er fjernet kirurgisk.
  • Gruppe B: Behandling med studiemedisin starter før kirurgisk fjerning av svulst(ene).

Fyller du de nødvendige kriterier for å delta blir du tilfeldig trukket ut til å få behandling med enten Atezolizumab +standardbehandling eller placebo+ standardbehandling.

Behandlingen vil bli gitt som intravenøs infusjon i sykluser av 3 uker (21 dager). Forutsatt at du tolererer behandlingskombinasjonen atezolizumab eller placebo og standardbehandlingen, at du har nytte av behandlingen, at din sykdom ikke forverres og at du ikke får uakseptable bivirkninger, vil du få behandling i 22 sykluser (16 måneder)

Vær oppmerksom

Mulige fordeler og ulemper, inklusive bivirkninger

Fordelen ved å delta i studien er at det gir deg mulighet til å få behandling med et nytt medikament som ellers ikke er tilgjengelig. Behandlingen gir en mulighet for at sykdomstilstanden din kan bedres, men en kan ikke gi noen garanti for dette. Det kan også være en risiko for at sykdommen forverres. Deltakelsen i studien vil uansett bidra til å sikre informasjon om effekt, bivirkninger og toleranse ved denne behandlingen, og dette kan komme fremtidige pasienter til gode.

Bivirkninger kan variere fra milde til svært alvorlige og kan variere fra person til person. De fleste bivirkninger kan behandles, enten med medisiner eller ved å redusere dosen med studiemedisin eller stoppe behandlingen.

Vanlige bivirkninger forbundet med Atezolizumab (forekommer hos 10 % eller flere pasienter):
Kløe i huden, tretthet, diaré, kvalme, nedsatt appetitt, hodepine, manglende energi, myalgi (smerter i muskler), skjelettsmerter, kortpustethet, feber, leddsmerter, utslett, oppkast, magesmerter.

For bivirkninger forbundet med Paklitaxel, Karboplatin og bevacizumab ( Avastin) se i Felleskatalogen.no eller rådfør deg med din behandlende lege. Du får nøye informasjon om dette når du kommer til konsultasjon og ved oppstart av behandling. 

Kontaktinformasjon

Studien gjennomføres ved Oslo universitetssykehus - Radiumhospitalet, Haukeland universitetssykehus i Bergen og St. Olavs hospital i Trondheim.

Kontaktinformasjon
Ved spørsmål, kan fastlege eller sykehuslege ta kontakt med:

  • Radiumhospitalet, Gynekologisk poliklinikk, enhet for studiesykepleiere tlf: 22 93 51 49.
  • Haukeland, Bergen: enhet for studiesykepleiere, tlf: 55 97 43 53
  • St. Olav, Trondheim: 72 57 30 00

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Helse Bergen
  • St. Olavs Hospital