Immunterapi etter standardbehandling med kjemoterapi og stråling (DART)

Hensikten med DART-studien er å øke forståelsen for hvilke faktorer som kan forutsi behandlingseffekt i PD-L1 positivt sammenliknet med PD-L1 negativt kreftvev, ved å se nærmere på biologiske prøver som er tatt fra pasienter behandlet med kjemoradioterapi etterfulgt av durvalumab-behandling. Forskningsprosjektet innebærer å undersøke kreftcellenes egenskaper nærmere, før, underveis og etter behandling med studiemedisinen durvalumab.

Om studien

Det vil bli gjort en del innledende undersøkelser, såkalte screeningundersøkelser, hvor resultatene vil avgjøre om studien vil passe for ditt sykdomstilfelle.

Dersom screeningundersøkelsene bekrefter at du kan delta i studien, vil du kunne starte med behandling.

Durvalumab (studiemedisin)

Durvalumab er en type immunterapi som blokkerer PD-L1 og har til hensikt å aktivere immunsystemet til å angripe kreftcellene for å stabilisere eller redusere kreftsykdommen. Durvalumab er godkjent av helsemyndighetene i Europa for å behandle pasienter med ikke-småcellet lungekreft som er PD-L1 positive, etter gjennomført kjemoradioterapi. Medikamentet er imidlertid ikke godkjent for denne bruk i Norge ennå.

Dette er en internasjonal multisenterstudie.

I Norge deltar Oslo universitetssykehus, Stavanger universitetssjukehus, Sørlandet sykehus, St. Olavs hospital, Haukeland universitetssjukehus, Universitetssykehuset Nord-Norge.

Vitenskapelig tittel

DART: En studie av durvalumab, en type immunterapi, for behandling av pasienter med ikke-småcellet lungekreft med positivt eller negativt PD-L1 uttrykk, etter behandling med kjemoterapi og stråling

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 11.05.2020 fram til 15.12.2023

Hvem kan delta?

For å kunne delta i studien må du blant annet, ha en relativt god almenntilstand, normal nyre-, lever- og beinmargsfunksjon, samt være villig til å komme på regelmessige visitter ved sykehuset. 

Behandlende lege må henvise for mulig deltakelse i studien.

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien.

Hva innebærer studien?

I dette forskningsprosjektet får alle deltakere samme behandlingsregime:
Du gjennomgår først et standardforløp med kjemoterapi og stråling (kjemoradioterapi) i sju uker, etterfulgt av durvalumabbehandling alene i inntil 12 måneder. Mellom kjemoradioterapi og durvalumab skal det ikke være mer enn fem ukers pause.

Kjemoradioterapi
De første syv ukene får du to doser med kjemoterapi og 30-33 stråledoser. Du kommer til to studiekontroller gjennom denne perioden, ved uke en og uke sju, hvor du snakker med studiesykepleier og studielege.

Behandling med durvalumab gis intravenøst i doser på 1500 mg hver fjerde uke (behandlingssyklus). Du kommer til studiekontroller med samtale og undersøkelser i forbindelse med hver dose.

Total behandlingstid i studien er inntil 15 måneder, men dette avhenger av din sykdomsutvikling og effekt av studiemedisinen.

Når du har gjennomført behandlingsperioden går du over i oppfølging. Da må du komme på sykehuset for samtale og undersøkelser hver 12. uke det første året, deretter hver sjette måned i totalt fem år.

Vær oppmerksom

Som for all utprøving av nye legemidler kan det oppstå kjente og hittil ukjente bivirkninger. Pasientene som inkluderes i studien følges derfor nøye med tanke på eventuelle bivirkninger. Det er vanskelig å si på forhånd hvor stor nytte du som pasient får av utprøvingen, men informasjonen som samles inn i løpet av studien gir ny kunnskap om hvordan studiemedisinen virker, noe som kommer til nytte hos framtidige pasienter med samme diagnose.

Kontaktinformasjon

Henvisning om mulig deltakelse i studien sendes til:

Oslo universitetssykehus HF
Onkologi
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Dr. Åslaug Helland

22 93 40 00

Ved spørsmål, bes fastlege eller sykehuslege ta kontakt.

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Helse Bergen
  • Universitetssykehuset Nord-Norge
  • St. Olavs Hospital
  • Sørlandet sykehus
  • Helse Stavanger