BGBC008

Ikke-småcellet lungekreft med spredning - Utprøving av BGB324 og pembrolizumab ved avansert adenokarsinom (BGBC008)

Målet med studien er å undersøke behandlingseffekten og sikkerheten (bivirkninger) ved kombinasjonsbehandling med BGB324 og Pembrolizumab i pasienter som tidligere er behandlet for avansert adenokarsinom i lungene.

Om studien

Studien har også til hensikt å vurdere relevante biomarkører for å identifisere nettopp de pasienter som kan ha nytte av kombinasjonsbehandlingen. BGB324 er et legemiddel som hemmer (blokkerer) virkningen av et protein kalt Axl-kinase som er viktig i regulering av vekst og overlevelse av kreftceller. Virkningen av Axl-kinase kan være spesielt viktig for å kontrollere kreftcellenes evne til å spre seg i kroppen. Pembrolizumab (godkjent legemiddel) hemmer kreftcellenes evne til å unnvike immunsystemet, slik at immunsystemet kan bekjempe kreften på en naturlig måte. Pembrolizumab er ikke tidligere kombinert med studiepreparatet BGB324. Dette er en fase II, åpen multi-senterstudie hvor alle pasienter får behandling med begge legemidlene.

Les mer om studien på REK og Clinicaltrials.gov

Vitenskapelig tittel

En fase II multisenterstudie av BGB324 i kombinasjon med pembrolizumab hos pasienter som tidligere er behandlet for avansert adenokarsinom i lungene.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Pasienter over 18 år med avansert adenokarsinom ikke-småcellet lungekreft. Les mer detaljert om inklusjonskriteriene til denne studien på Clinicaltrials.gov

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Studiemedisinen BGB324 vil bli gitt som kapsler som tas én gang om dagen. Pembrolizumab gis som en 30 minutters infusjon på sykehuset hver 3. uke.

Deltakelse i studien innebærer et besøk til sykehuset på dag 1, 2, 3, 4, 8, 15 og 22 i løpet av de første 3 ukene, og deretter én gang hver 3. uke. Besøkene hver 3. uke kommer til å fortsette så lenge som du har nytte av behandlingen og maksimalt opptil 24 måneder.

Når du kommer på besøk vil det bli tatt blodprøver og noen andre undersøkelser som elektrokardiogram, ekkokardiogram, MUGA-skanning, biopsi og computertomografi-skanning (CT) eller magnetisk resonanstomografi (MR).

Studielegen vil gi en utdypende forklaring på hva studien innebærer og hvor ofte de forskjellige undersøkelsene tas.

Vær oppmerksom

Dette er en fase II studie, du kan lese mer om de forskjellige fasene her. (farmakologi.no)

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål, bes fastlege eller sykehuslege om å ta kontakt med

Seksjonen for lungeonkologi på telefon: 22 93 40 00.

Henvisning sendes:

Oslo universitetssykehus
Onkologi
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo